Monitoring Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2019

W dniu 25 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął informację dotyczącą Monitoringu Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020 za rok 2019. Dokument ten został opracowany w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Niniejszy raport dotyczy rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim w roku 2019. Dokument przedstawia działania realizowane przez kluczowe instytucje realizujące zadania w obszarze ekonomii społecznej oraz zasoby instytucjonalne. Raport zawiera również wnioski z zabranych informacji oraz rekomendacje tj. wskazówki dotyczące kwestii w jakim kierunku powinna rozwijać się ekonomia społeczna w regionie.

Osoby zainteresowane przedmiotowym tematem zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.