Zalecenia dla uczestników szkoleń, warsztatów, spotkań oraz innych działań organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, w trakcie epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2

 1. Uczestnik szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania powinien za zgodą udostępnić organizatorowi niezbędne dane osobowe i kontaktowe, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ 
  z uczestników lub pracowników szkolenia/warsztatów/spotkania zakażenia koronawirusem. (załącznik nr 1)
 2. Uczestnik w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów w dniu szkolenia/warsztatów/spotkania, innego działania lub dniu poprzedzającym, powinien na nie nie przychodzić, pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
 3. Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do zasad sanitarnych, w tym określonych przez obiekt, w którym odbywa się szkolenie/warsztaty/spotkanie lub inne działanie. Uczestnik powinien:
  • posiadać i stosować podczas trwania całego szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania środki ochrony osobistej – maseczki / przyłbice i jednorazowe rękawiczki;
  • przed wejściem na teren szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania, przed jego rozpoczęciem umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować dłonie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie;
  • przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania osłonić nos i usta maseczką lub przyłbicą oraz zabezpieczyć dłonie za pomocą rękawiczek jednorazowych;
  • zdejmować maskę i rękawiczki, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, w tym zakresie (załącznik 2 i 3);
  • spożywania posiłków na terenie obiektu zgodnie z zaleceniami epidemicznymi obiektu, w którym odbywa się szkolenie/warsztaty/spotkanie lub inne działanie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany dostosować się do stref wejścia/wyjścia na teren oraz korzystać ze stałego miejsca siedzenia podczas całego trwania szkolenia/warsztatów/ spotkania  lub innego działania. Uczestnik ma obowiązek dostosować się do zasad sanitarnych określonych przez obiekt, w którym odbywa się szkolenie/warsztaty/spotkanie lub inne działanie, w tym zasad spożywania posiłków na terenie obiektu.
 5. Uczestnik, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, powinien niezwłocznie poinformować osobę ds. przeciwdziałania COVID- 19 wskazaną przez organizatora, w chwili rozpoczęcia szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania oraz skierować się do punktu sanitarnego wyznaczonego przez organizatora pomieszczenia.
  • Uczestnik szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym punkcie sanitarnym oraz dostosować się do zaleceń obsługi obiektu, w którym odbywa się szkolenie/warsztaty/spotkanie lub inne działanie.
  • Uczestnik w sytuacjach występowania niejasności w sprawie postępowania epidemicznego powinien zasięgnąć informacji u osoby ds. przeciwdziałania COVID- 19 wskazanej przez organizatora lub innych pracowników obiektu, wskazanych podczas rozpoczęcia szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania.
 6. Powyższe zalecenia wydaje się w celu:
  • Zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania oraz pracowników/ dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie.
  • Ograniczenia liczby kontaktów w miejscu szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
  • Opracowania w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem szkoleń/warsztatów/spotkań lub innych działań.
  • Kompleksowego działania dostosowanego do aktualnej sytuacji epidemiologicznej
   i obowiązujących przepisów prawa.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z wytycznymi przed przystąpieniem do szkolenia/warsztatów/spotkania lub innego działania i dostosowania się do jego postanowień.

 

Materiały do pobrania: