“INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Inkubator Innowacji Społecznych pn. “INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności“.

Inkubator Innowacji Społecznych tworzą Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza. Od wielu lat wspierane są działania mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, z ograniczoną percepcją i mobilnością.

Inkubator Innowacji Społecznych to miejsce, gdzie osoby/podmioty mające pomysł na innowacje społeczne mogą skorzystać ze wsparcia eksperckiego podczas:

  • opracowywania pomysłów;
  • testowania pomysłów;
  • wdrażania pomysłów oraz mogą starać się o wsparcie finansowe na ich realizację.

 

Projekt “INNOES” ma na celu wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz upowszechnienie co najmniej 6 innowacji, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę.

Maksymalna wartość grantu wynosi 40.960,00 PLN.

Podmioty uprawnione do składania pomysłów na innowację społeczną to:

  1. osoby fizyczne (minimum 18 lat) lub grupy osób fizycznych, rozumiane jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak działająca w sformalizowanej strukturze (stowarzyszenia, związki etc.);
  2. osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
  4. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Nabór pomysłów na innowacje społeczne rozpoczyna się w dniu 2 listopada 2020 r.
od godziny 10:00
do dnia 23 listopada 2020 r. do godziny 10:00.

 

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Inkubatorem:

 

Tel. 693 579 180, 512 143 455
email: innoes@pap.rzeszow.pl

Strona internetowa: www.innoes.pl