Spotkanie robocze OWES i ROPS

W dniu 25 marca odbyło się  pierwsze w 2021 roku spotkanie robocze OWES i ROPS w trybie online zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 4 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 7 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Joanna Brzozowska – Wabik, Członek Zarządu Związku Lustracyjnego Spółdzielni oraz Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, która poruszyła następujące kwestie:

  • Charakterystyka spółdzielni uczniowskich działających w Polsce oraz ich liczebność;
  • Przykłady dobrych praktyk spółdzielni uczniowskich;
  • Formalne aspekty funkcjonowania spółdzielni uczniowskiej w szkole,
  • Zakładanie spółdzielni uczniowskich.

 

W drugiej części spotkania Pani Marta Lewandowska, konsultantka regionalna SIRES II

przedstawiła temat ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej w latach 2021-2027. Spotkanie przeprowadzone było zgodnie z harmonogramem.