Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie suwalskim

W dniach 15 – 16 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES  w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie suwalskim” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. W spotkaniu uczestniczył również panelista.

Spotkanie przeprowadzono w podmiotach ekonomii społecznej na terenie subregionu suwalskiego. Pierwszego dnia spotkania odwiedzono Stowarzyszenie Bractwo Bartne, które działa na rzecz pszczół mieszkających w Puszczy Augustowskiej i dąży do odrodzenia się tradycji bartniczych. Swoją działalność rozpoczęło w 2015 r. skupiając kilkanaście osób zaangażowanych w przywracanie bartnictwa w północno-wschodniej Polsce.

Następnie odwiedzono Handlowo – Usługową Spółdzielnie Socjalną „Famaco” z siedzibą w Augustowie. Spółdzielnia Socjalna powstała w 2018 r., zajmuje się gastronomią i prowadzi wypożyczalnię skuterów elektrycznych. Kolejnym punktem było Augustowskie Stowarzyszenie Opieki nad zwierzętami „Kudłacz”, które powstało w 2014 roku. Działa na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt i przyrostowi populacji.

Kolejnym miejscem było niepubliczne przedszkole w Augustowie HOMOBONUS Sp. z o. o. Przedszkole powstało przy wsparciu funduszy unijnych w 2018 roku. Aktualnie uczęszcza do niego 20 dzieci. Swój sukces przedszkole zawdzięcza wyjątkowej kadrze, która w części wywodzi się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Następnym punktem była Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EKOSEJNY, która powstała w lutym 2019 r. i zajmuje się sprzątaniem miasta Sejny. Ostatnim miejscem było Stowarzyszenie Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców oraz Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Szymona Konarskiego. Stowarzyszenie powstało w 2007 r. Do jego zadań należą: zmniejszanie różnic i dysproporcji w rozwoju warunków kształcenia, poziomie nauczania, dostępie do szkolnictwa i nowoczesnych form kształcenia, wychowania i rozwoju młodzieży szkoły a jej rówieśnikami z innych terenów Polski, działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy poprzez organizację szkoleń, kursów, innych form kształcenia i dokształcania, takich jak korepetycje, zespoły wyrównawcze, itd.

Drugiego dnia spotkania Sieci Tematycznej ROPS i OWES odwiedzono Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, który został utworzony w celu podniesienia poziomu kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami, zwiększenia ich szans na realną integrację zawodową i społeczną oraz podniesienia sprawności fizycznej poprzez realizację rehabilitacji leczniczej.  Kolejnym punktem były Warsztaty Terapii Zajęciowej im. ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita w Filipowie, które powstały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
w 2013 r. Celem WTZ jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, stwarzanie im możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Obecnie działa w nim 5 pracowni: gospodarstwa domowego, multimedialno-poligraficzna, ogrodnicza, plastyczna oraz rękodzieła artystycznego.

Następnie odwiedzono: Spółdzielnię Socjalną „Jedyneczka” oraz Spółdzielnię Socjalną „Perspektywa”. Ostatnim miejscem było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, które funkcjonuje od 1996 r. i jego celem jest inspirowanie współpracy i działanie na rzecz rozwoju lokalnego, promocja wartości rodziny, przedsiębiorczości w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz Przedsiębiorstwo Społeczne „Macierzanka” Sp. z o.o. , które prowadzi punkt gastronomiczny oraz zajmuje się przygotowywaniem i wydawaniem posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej  w Lipsku oraz dowozem posiłków do Szkoły  Podstawowej w Bartnikach.

Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestników.