Warsztaty pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” – 13-14 lipca 2021r.

W dniach 13 – 14 lipca 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Komunikacja ekonomii społecznej w Internecie – know how i dobre praktyki” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej  w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów był wzrost świadomości nt. budowania marki oraz komunikacji w Internecie. Umiejętność przygotowania podstawowego planu komunikacji, opanowanie podstawowych pojęć z zakresu marketingu online (np. UX, content marketing, Facebook Ads, copywriting), a także podstaw obsługi kanałów social media. Warsztaty poprowadził Pan Janusz Pietruszyński.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.