Warsztaty pn. „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających dostęp do zamówień podmiotom ekonomii społecznej” – 31 sierpnia 2021r.

W dniu 31 sierpnia 2021 roku w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających dostęp do zamówień podmiotom ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było przekazanie przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotom ekonomii społecznej wiedzy dotyczącej rozwiązań uwzględnionych w nowym Prawie zamówień publicznych, które pozwalają osiągać korzyści społeczne, w tym ułatwiać podmiotom ekonomii społecznej dostęp do zamówień publicznych. Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Wiedza na jej temat, mimo długiego vacatio legis, jest wciąż niewielka. Dlatego istotne jest, aby jednostki samorządu terytorialnego, a także podmioty ekonomii społecznej wiedziały, jakie są obecnie obowiązujące rozwiązania pozwalające uwzględniać aspekty społeczne, na przykład dotyczące integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczególnie przydatna jest wiedza dotycząca rozwiązań pozwalających ułatwiać dostęp do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej, bo ich wykorzystanie może być ważnym instrumentem wspierania rozwoju ekonomii społecznej.  Warsztaty poprowadził Pan Tomasz Schimanek.

 

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.