Relacja z wizyty studyjnej do woj. pomorskiego 11-14.10.2021 r.

W dniach 11-14.10.2021 r. odbyła się wizyta studyjna pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. pomorskiego”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W wyjeździe udział wzięły 23 osoby – pracownicy centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, urzędu miejskiego, a także przedstawiciele ROPS.

Wizyta studyjna miała na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami wizytowanych miejsc w województwie pomorskim. W sumie podczas wizyty odwiedzono siedem pomorskich podmiotów ekonomii społecznej. Pierwszego dnia wizyty studyjnej odbyło się spotkanie w Kawiarni Caffe Aktywni prowadzonej przez Fundację „Świat Wrażliwy”. Celem powstałej w  2012 r. fundacji jest świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja zajmuje się m.in. tworzeniem warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.

Drugiego dnia wizyty studyjnej odwiedzono spółdzielnię socjalną ZEROBAN powstałą w 2020 r. Misją spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb ludzi i firm, którzy szukają możliwości włączenia w swoje codzienne życie prospołecznych postaw oraz którzy chcą być świadomymi konsumentami w myśl idei zero waste. Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność m.in. z zakresu produkcji wyrobów tekstylnych, gumy i tworzyw sztucznych, handlu detalicznego, projektowania czy fotografii. Do wytworzenia swoich produktów tj. torby, plecaki, sortkosze, portfele, torby na laptopy itp., spółdzielnia wykorzystuje zużyte banery.

Kolejnym odwiedzanym podmiotem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Aleksandra” prowadząca od 1991 r. w centrum Gdańska restaurację z kuchnią rosyjską. Firma w latach 90-tych specjalizowała się w cateringu kompleksowym na liniach lotniczych, głównie na rynku rosyjskim. Od 1998 roku organizuje przyjęcia, bankiety, dostarcza różnego rodzaju posiłki na zamówienie w kraju, w Trójmieście i okolicach. Podmiot prowadzi obsługę cateringową spotkań rocznicowych, konferencji, szkoleń, dla różnych ilości uczestników.

Dnia trzeciego uczestnicy wizyty zwiedzili dom gościnny oraz jeden z dwóch sklepów charytatywnych pn. „LUKLUK”, mieszczących się w centrum Sopotu prowadzonych przez spółdzielnię socjalną „Kooperacja”, założoną w 2014 r.  przez Gminę Miasta Sopotu, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Gdańsku oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Celem powołania spółdzielni było umożliwienie osobom pozostającym bez pracy oraz osobom wykluczonym społecznie aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie reintegracji społecznej osób zatrudnionych w spółdzielni. Funkcjonowanie podmiotu wpisuje się w program Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej oraz w założenia Sopockiego Paktu na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej. Spółdzielnia prowadzi także agencję pracy tymczasowej oraz obsługę parkingów.

Następnie udano się do Fundacji „Nasz Przyjazny Dom”, powstałej w 2013 r. Założeniem fundacji jest wszechstronna odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Fundacja zapewnia dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie mieszkania o charakterze chronionym, zapewniające również usługi opiekuńcze i wspierające, rehabilitację leczniczą oraz społeczną, aktywizację zawodową w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację. Podmiot współpracuje z lokalnym Gdańskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Dzień zakończono wizytą w Kole Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie, posiadającym ponad 60-letni życiorys i dorobek, wypracowany przez trzy pokolenia członkiń. Obecnie skupia około 60 członkiń w wieku od 30 do 90 lat. Koło wychodzi z inicjatywą konkretnej i praktycznej pomocy Paniom prowadzącym gospodarstwa rolne, gospodarstwa przydomowe i pracującym zawodowo. Przez lata działalności podmiot angażował się w prace społeczne na rzecz wsi i jej mieszkańców. Pełnił także funkcje edukacyjne organizując liczne kursy z zakresu gospodarstwa domowego i rzemiosła. W ramach KGW powołano do życia zespół muzyczny ”Kaszubki”, kultywujący tradycje Kaszubskie, grupę kabaretową oraz kółko hafciarskie.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej odwiedzono Sopockie Centrum Integracji Społecznej powołane w 2014 r. przy Sopockim Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej. Podmiot ekonomii społecznej oferuje warsztaty zawodowe w dziedzinach: pielęgnacji terenów zielonych, hotelarsko-gastronomicznej czy remontowo-porządkowej. Dodatkowo CIS prowadzi warsztat opiekuna środowiskowego, kończący się certyfikowanym egzaminem oraz indywidualny warsztat zawodowy – dostosowany do potrzeb uczestników np. w zawodzie jubilera, kwiaciarki, archiwisty.