Spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim” w dniach 16-17 września 2021 r.

W dniach 16-17 września 2021 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. Spotkanie przeprowadzono w podmiotach ekonomii społecznej na terenie subregionu łomżyńskiego.

Pierwszego dnia spotkania Sieci Tematycznej ROPS i OWES odwiedzono Spółdzielnię Socjalną ALEXIS – pierwszą spółdzielnię socjalną w Łomży, która powstała w 2010 roku, dzięki wsparciu programowemu Starostwa Powiatowego i Urzędu Pracy w Łomży. Misją spółdzielni jest troska o zapewnienie aktywności zawodowej i doskonalenie poziomu produkowanych wyrobów oraz świadczonych usług. Spółdzielnia socjalna zajmuje się produkcją i sprzedażą gotowych wyrobów tekstylnych.

Następnie odwiedzono Fundację JA I TY w Łomży. Mottem fundacji jest otwarcie na potrzeby drugiego człowieka oraz jego problemy. Swoje działania koncentruje na aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, promowaniu integracji poprzez rozrywkę i sztukę, promowaniu bycia twórczym w życiu społecznym. Fundacja zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami.

Kolejnym punktem było spotkanie w Domku Pastora w Łomży z Panią Grażyną Czajkowską – przewodniczącą Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów oraz wiceprzewodniczącą Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, która przedstawiała działania Seniorów na terenie powiatu łomżyńskiego. Następnie Pan Krzysztof Kozicki przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zaprezentował działania z zakresu ekonomii społecznej na terenie powiatu łomżyńskiego.

Odwiedzono także Przedsiębiorstwo Społeczne NATURALL Sp. z.o.o, które prowadzi działalność w formie sklepu z żywnością BIO, ziołami, suplementami diety, jak również przyprawami. Dostęp do szerokiej oferty proponują poprzez sklep internetowy, którego asortyment rozwijany jest zgodnie z potrzebami klientów.

Następnie odwiedzono Fundację Działań Lokalnych LOGOS, która wspiera seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem fundacji jest również promocja zdrowia. W 2019 roku w ramach Fundacji powstał sklep Eko-Medical, w którym można się zaopatrzyć w różnego rodzaju sprzęt medyczny i ortopedyczny.

Kolejnym punktem była Spółdzielnia Socjalna „Poezja Smaku” w Czarnocinie. Spółdzielnia Socjalna „Poezja Smaku” która jest przedsiębiorstwem usługowo – handlowym w zakresie działalności gastronomicznej. Podstawową działalnością Spółdzielni jest przygotowywanie i obsługa przyjęć okolicznościowych.

Ostatni punktem spotkania było odwiedzenie Klubu Strzeleckiego SAGITTARIUS. Klub powstał w 2012 roku przy Fundacji SAGITTARIUS, która w Piątnicy prowadzi strzelnicę FORTY. Od 2012 roku należy do Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Drugiego dnia spotkania Sieci Tematycznej ROPS i OWES odwiedzono Fundację DWA SERCA w Łomży. Misją domu opieki senioralnej jest zapewnienie osobom starszym i schorowanym właściwej opieki. Dom znajduje się na wsi, wśród naturalnej zieleni, dzięki czemu pensjonariusze mogą odpocząć od hałasu i zgiełku miasta.

Następnie odwiedzono Fundację DR OTIS w Łomży, która prowadzi Przedszkole Niepubliczne Nutka oraz Szkołę Podstawową dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi. Fundacja jest organizatorem obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu, szkoleń, konsultacji dla specjalistów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także prekursorem w tworzeniu wyspecjalizowanych placówek dla dzieci z autyzmem w Łomży.

Trzecim punktem spotkania było odwiedzenie Centrum Integracji Społecznej, które zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Ich celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Następnie odwiedzono Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach, który świadczy mieszkańcom na poziomie obowiązujących standardów usługi: bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Umożliwia udział w terapii zajęciowej, prowadzonej przez wykwalifikowanego instruktora oraz podnoszenie sprawności i aktywizowanie pensjonariuszy poprzez spotkania integracyjne z harcerzami, uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorami z Klubu Seniora w Łomży.

Ostatnim punktem spotkania było Muzeum Przyrody w Drozdowie, które jest jednostką organizacyjną powiatu łomżyńskiego, a jej siedzibą są pomieszczenia dawnego dworu Lutosławskich. Muzeum powstało w 1984 roku, a inicjatorem jego powstania i pierwszym kierownikiem był Andrzej Chyl.

Program spotkania i przebieg wizyty spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami uczestników.