Raport z badania „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim w kontekście kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2”.

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, konsorcjum firm AD REM Elżbieta Stosio – Sielach i Piotr Fuchs Smart Research, przeprowadziło badanie: „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim w kontekście kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2”. Zostało ono zrealizowane w terminie od 20 lipca do 14 września 2021 r. Badanie wykonano w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Głównym celem badania była diagnoza podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego w dobie kryzysu spowodowanego pandemią. Kompleksowość analizy została zapewniona poprzez zastosowanie różnorodnych technik badawczych (badanie ilościowe, wywiady, analiza danych zastanych) oraz objęcie badaniem podmiotów ekonomii społecznej różnego typu, zarówno przedsiębiorstw społecznych, jak i podmiotów reintegracyjnych.

W ramach badania dokonano oceny kondycji podmiotów ekonomii społecznej, w tym ich stabilności finansowej i kadrowej oraz określono liczbę PES zagrożonych likwidacją. Ponadto zebrano informacje na temat negatywnych skutków trwającej pandemii, jakich doświadczają PES z terenu województwa podlaskiego oraz potrzeb PES w zakresie wsparcia merytorycznego i finansowego. Pozyskano informacje nt. tego, z jakiego typu wsparcia korzystają podmioty ekonomii społecznej. Bardzo ważnym aspektem było również zdiagnozowanie możliwości realizowania przez PES zadań, które w celu przeciwdziałania skutkom wywołanym przez epidemię zlecać mogą m.in. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ponadto określono rolę czterech subregionalnych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) w likwidacji skutków spowodowanych epidemią.

Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z dołączonym raportem. 

Załączniki: