Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim, które odbyło się w dniu 20.10.2021 r.

W dniu 20 października 2021 r. w Białymstoku, w Hotelu Silver, odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES). Spotkanie rozpoczęła Pani Bożena Tomaszewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, która przywitała przybyłych członków Komitetu i zaproszonych gości oraz poinformowała o celu spotkania.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W związku ze zmianami w składzie członków Komitetu, pierwszym punktem programu była autoprezentacja zaktualizowanego składu członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Każdy z zebranych miał również możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat pozytywnych i negatywnych aspektów w rozwoju ekonomii społecznej w ostatnim czasie.

W kolejnym punkcie Pani Małgorzata Janczuk – z Biura Projektu ROPS w Białymstoku, zaprezentowała wyniki badania pn. „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim w kontekście kryzysu wywołanego epidemią wirusa SARS-CoV-2”. Omówiono m.in. zasoby instytucjonalne, trudności i potrzeby podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii, rolę Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w łagodzeniu jej skutków oraz wnioski i rekomendacje zebrane w drodze badania.

Dalsza cześć spotkania poświęcona była dyskusji prowadzonej przez Panią Martę Lewandowską – konsultantkę regionalną z ramienia projektu Spójna Integracja Regionalna Ekonomii Społecznej, na temat ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej. Omówiono także zmiany w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz wyzwania ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Debatowano również na temat grup docelowych, o których należy pamiętać w obecnym okresie programowania.

Określono rolę Komitetu, w najbliższym czasie, w związku z  nową perspektywą finansową i zmianami na poziomie krajowym oraz jakie działania należy uwzględniać, aby wsparcie na poziomie krajowym było efektywne i  stanowiło rzeczywistą pomoc dla regionów.

Następnie Pani Elżbieta Romańczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przybliżyła działania na rzecz włączenia społecznego i rozwoju usług społecznych, które zostały zaplanowane do realizacji w województwie podlaskim w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027.

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem oraz omówieniem harmonogramu działań zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie.