Warsztaty w trybie ONLINE pn. „Jak monitorować i oceniać efekty stosowania społecznych zamówień publicznych – perspektywa samorządu i podmiotu ekonomii społecznej”– 21 października 2021r.

W dniu 21 października 2021 roku odbyły się w trybie ONLINE warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Jak monitorować i oceniać efekty stosowania społecznych zamówień publicznych – perspektywa samorządu i podmiotu ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z praktycznymi sposobami monitorowania i oceny korzyści, które przynosi stosowanie społecznych zamówień publicznych. Od 11 lat polskie Prawo zamówień publicznych pozwala zamawiającym stosować rozwiązania umożliwiające osiąganie dodatkowych korzyści społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych. Wśród nich są takie rozwiązania, które adresowane są w szczególności do podmiotów ekonomii społecznej i mogą służyć rozwojowi ich działalności. Dotychczas rozwiązania te były wykorzystywane marginalnie. Jedną z przyczyn jest niedostrzeganie korzyści, które może przynieść ich stosowanie, zarówno samorządom terytorialnym jako zamawiającym, jak i podmiotom ekonomii społecznej jako wykonawcom. Warsztaty miały dostarczyć uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie monitorowania i oceniania korzyści, które dla zamawiających i wykonawców przynoszą społeczne zamówienia publiczne. Warsztaty poprowadził Pan Damian Staniszewski.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.