Warsztaty w trybie ONLINE pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii” – 24 listopada 2021r.

W dniu 24 listopada 2021 roku odbyły się w trybie ONLINE warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Marketing i budowanie wizerunku podmiotów ekonomii społecznej w dobie pandemii” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu promocji i budowania wizerunku podmiotów ekonomii społecznej oraz dostarczanie praktycznych przykładów z zakresu przygotowania planów marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej, jak również narzędzi pozwalających zwiększyć efektywność promocyjnych działań w dobie pandemii. Warsztaty poprowadził Pan Jakub Robaczek.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.