Dwudniowe warsztaty pn. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich”– 30.11-01.12.2021r. oraz 02-03.12.2021r.

W dniach 30.11-01.12.2021r. oraz 02-03.12.2021r. w Hotelu SILVER w Białymstoku odbyły się dwa dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju ekonomii społecznej na obszarach wiejskich” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy dotyczącej gospodarstw opiekuńczych oraz ich roli w rozwoju ekonomii społecznej. Warsztaty miały zainspirować uczestników do rozpoczęcia działań związanych z wykorzystaniem obszarów wiejskich dla rozwoju ekonomii społecznej. Warsztaty poprowadziła Pani Karolina Jarosz.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.