Warsztaty sieciujące pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” – 18 czerwca 2021 r.

W dniu 18 czerwca 2021 r. odbyły się stacjonarnie warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz dostarczenie i zwiększenie wiedzy dotyczącej agresji oraz mechanizmów powstawania zachowań agresywnych. Warsztaty poprowadziła Pani Joanna Dejko.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.