Warsztaty sieciujące pn. „Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej” – 5 lipca 2021 r.

W dniu 5 lipca 2021. odbyły się stacjonarnie warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Zasady funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz nabycie wiedzy dotyczącej tworzenia i funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej. Warsztaty poprowadził Pan Sławomir Włosek.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.