Warsztaty w trybie online pn. „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 13-14 września 2021 r. oraz 27-28 września 2021 r.

W dniach 13-14 września  2021 r. oraz 27-28 września 2021 r. odbyły się w trybie ONLINE warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z województwa podlaskiego pn. „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w kontekście pracy z osobami niepełnosprawnymi w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów sieciujących było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz dostarczenie i nabycie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności podstawowych założeń i  narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Warsztaty poprowadził Pan Jacek Szczepkowski.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.