V tura naboru do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”

Szanowni Państwo!

Ogłoszono V turę naboru grantów do Inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poszukiwane są osoby, organizacje, instytucje i firmy, które chcą tworzyć dla nich nowe, bardziej efektywne rozwiązania. Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.
Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe.
Na zgłoszenia czekamy do 24 lutego 2022 r. http://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/
Formularz Karty Innowacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej do 24 lutego 2022 r. do godziny 23:59 na adres innowacje@rops.poznan.pl

Przesłanie formularza jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w V turze naboru.
Karta Innowacji – dla osób fizycznych i grup nieformalnych -> http://bityl.pl/kjPPv
Karta Innowacji – dla osób prawnych -> http://bityl.pl/jN4qR

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 32 tys. zł.

Kto może wziąć udział w naborze?
Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna, którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu!
Kontakt: Pani Magdalena Szymańska, tel. 91 42 53 674, e-mail: rops.innowacje@wzp.pl

Plakat Nabór Innowacyjnych Pomysłów. Od 24 stycznia do 24 lutego.Plakat z pięcioma zagadnieniami - Co oceniamy? - Pomysł na 5!