„Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim” realizowanego przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych.

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Białymstoku zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne w terenu województwa podlaskiego do udziału w projekcie „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych  w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz realizowany jest w terminie 01.06.2021 r. – 30.11.2022 r.

W ramach projektu dotychczas opracowany został raport pt. „Diagnoza udziału podmiotów ekonomii społecznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych”. Do realizacji planowane jest również przeszkolenie 500 przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych mających swoją siedzibę na obszarze realizacji projektu. W województwie podlaskim planowane jest objęciem wsparciem 120 uczestników projektu. Celem szkoleń jest zwiększenie kompetencji eksperckich wśród uczestników projektu oraz zwiększenia częstotliwości ich udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenia realizowane będą w formie czterech 2-dniowych cykli szkoleniowych (każdy z cykli składający się z dwóch bloków – teoretycznego (7h) i praktycznego (7h)). Łącznie jedno szkolenie zaplanowane jest na 56 h.

Ponadto w ramach projektu uruchomione zostaną punkty konsultacyjno-doradcze, w ramach których Konsultanci i Eksperci ds. Zamówień Publicznych odpowiedzialni będą za:

 • prowadzenie i udzielanie wsparcia merytorycznego dla PES, w tym PS,
 • analizę dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka,
 • pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia oferty w trwającej procedurze udzielenia zamówienia publicznego oraz sporządzanie strategii działania w celu pozyskania zamówienia,
 • pomoc w ewentualnej procedurze odwoławczej,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego,
 • udział w negocjacjach i pomoc w sporządzaniu ewentualnych projektów umów z podwykonawcami,
 • monitoring wyników postępowań przetargowych, w ramach których PES/PS złożyło oferty,
 • monitoring aktualnych postępowań z zakresu zamówień publicznych na stronach UZP – celem wynajdywania aktualnych postępowań z zakresu zamówień publicznych o wartości ponad 130 tys. PLN,
 • bieżący kontakt i nawiązanie współpracy z JST z obszaru realizacji projektu oraz podległymi im jednostkami organizacyjnymi w celu zbierania informacji o zamówieniach poniżej 130 tys. PLN, których publikowanie nie jest wymagane na portalu UZP ani na stronach samorządów. Uzgodnienie z przedstawicielami JST zasad współpracy, tak aby informacja o uruchomionych postępowaniach o zamówienie publiczne była każdorazowo przesyłana do wiadomości punktów konsultacyjno-doradczych. Ponadto celem współpracy jest poinformowanie JST o działających w obszarze realizacji projektu organizacjach pozarządowych potencjalnie zainteresowanych podjęciem z nimi współpracy, w zakresie dostawy towarów bądź różnego rodzaju usług.
 • cykliczne (min. 2 razy w miesiącu) opracowywanie i rozsyłanie do PES/PS informacji nt. aktualnych postępowań z danego zakresu merytorycznego (przedmiot prowadzonej działalności i posiadanych zasobów przez PS/PES) oraz jego obszaru terytorialnego powiat/województwo,
 • przekazanie praktycznej wiedzy środowiska zamawiających do środowiska Podmiotów Ekonomii Społecznej, co ma na celu wzajemne lepsze zrozumienie różnego rodzaju barier i ograniczeń, oczekiwań i możliwości związanych z funkcjonowaniem Prawa Zamówień Publicznych i jego społecznych aspektów,
 • omówienie, wyjaśnienie procedur i dokumentów przewidzianych w Prawie Zamówień Publicznych pod kątem JST, wyjaśnienie szczegółowych przypadków;
 • pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do złożenia oferty w trwającej procedurze udzielania zamówień Publicznych.

Informacji w przedmiotowym temacie udziela Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych – 85 732 02 58, 501 514 055. Zachęcamy do udziału w projekcie.