Informacja z zakresu świadczenia specjalistycznej usługi doradczej z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą z zakresu opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zakres usługi obejmuje zagadnienia związane z przeprowadzeniem specjalistycznej usługi doradczej w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. wprowadzanie do dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego zapisów dot. ekonomii społecznej i/lub tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, m.in:

  • analiza stanu obecnego w zakresie przedmiotu zamówienia,
  • diagnozy obszaru ekonomii społecznej na terenie gminy/powiatu województwa podlaskiego,
  • aktualizacja i pomoc w opracowaniu dokumentu strategicznego, w którym uwzględniono zapisy ekonomii społecznej i/lub aktualizacja i pomoc w opracowaniu lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej gminy/powiatu województwa podlaskiego,
  • analiza i weryfikacja dokumentów strategicznych dot. udzielanego wsparcia.

Usługi doradcza realizowana jest poprzez:

  • doradztwo mobilne, umawiane (świadczenie usługi przez doradcę osobiście w siedzibie Beneficjenta Ostatecznego).
  • doradztwo e-mailowe w zależności od rzeczywistych potrzeb Beneficjenta Ostatecznego.

Powyższą usługę doradczą będzie prowadzić Pani Anna Tomulewicz do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Zgłoszenie prosimy kierować na nr 85 744 72 75 lub e-mail: projektes@rops-bialystok.pl
W zgłoszeniu prosimy o wskazanie dogodnego dla Państwa terminu realizacji usługi.

Projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
fax. 85 744 71 37
tel. 85 744 72 75

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z usługi doradczej!!!!!!