Wystawa Fotograficzna Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowana na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji.

W dniu 1 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji zaprezentowano Wystawę Fotograficzną Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W wystawie wzięli pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przedstawiciele certyfikowanych Podmiotów Ekonomii Społecznej: Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” – Pani Marta Reduta – Pieczywek, Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok – Eindhoven – Pani Beata Falkowska oraz Stowarzyszenia „KU DOBERJ NADZIEI”- Pan Marcin Owsiejczuk, przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku – Pani Joanna Szymanowska oraz studenci II roku na kierunku praca socjalna.