Zaproszenie na XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej pn. „SPOŁECZNIE WKRĘCENI” (03.07.2022 r.)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zapraszają do udziału w XI Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniu 3 lipca 2022 roku w godz. 12:00-17:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

Hasło przewodnie tegorocznych Targów to: „SPOŁECZNIE WKRĘCENI”, pod którym kryją się osoby i organizacje, które są silnie zaangażowane w działalność społeczną. Celem Targów jest promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja z mieszkańcami województwa podlaskiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych podmioty ekonomii społecznej zaprezentują swoją ofertę, zarówno w formie przedstawienia informacji, jak i wystawy wytwarzanych produktów i usług. Organizatorzy zapewnią różnego rodzaju atrakcje dla dzieci jak i dorosłych.

Niecodzienny charakter wydarzenia podkreślą wyjątkowi wystawcy – przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe itp. Wszystkie podmioty działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy oraz działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Dochód ze sprzedaży w trakcie trwania Targów przeznaczony będzie na cele społeczne realizowane przez wystawców.

Podczas tegorocznych Targów wręczone zostaną certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”. Podmioty, które otrzymują certyfikat wyróżniają się jakością wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług.

Działanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Plakat promujący 11 targi ekonomii społecznej