Relacja z XI Podlaskich Tarów Ekonomii Społecznej pn. „Społecznie Wkręceni”

W dniu 3 lipca 2022 r. na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyły się XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Działanie zorganizowano w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania wystawców oraz gości przez Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Panią Bożenę Tomaszewską, która wraz z Prezesem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok Panem Rafałem Średzińskim przybliżyli mieszkańcom województwa podlaskiego ideę ekonomii społecznej. W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim – Pani Mieczysława Nartowicz.

Wydarzenie poprowadził Pan Dariusz Skibiński – Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Pocztówka”, który przybliżył mieszkańcom województwa działalność oraz historię biorących udział w Targach podmiotów ekonomii społecznej.

Podczas Targów zaprezentowało się 19 podmiotów ekonomii społecznej z całego województwa. Impreza była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Polskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Odział Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Portalu Wrota Podlasia.

W trakcie tegorocznych Targów wręczono certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”. W 2022 r. przyznano certyfikaty dwóm podmiotom: Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” oraz Fundacji Bractwo Bartne. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnia jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie województwa podlaskiego, które wyjątkowo dbają o jakość swoich produktów i usług. Przyznanie znaku jest symbolem usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Oprócz prezentacji oferty usług i towarów podmiotów ekonomii społecznej w trakcie Targów miały miejsce dodatkowe atrakcje takie jak wystawa fotograficzna Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu woj. podlaskiego certyfikowanych Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”, wywiady z Wystawcami, gry i zabawy dla dzieci, jak również dla dorosłych oraz pokazy rękodzieła. Uczestnicy Targów również mieli okazję zapoznać się z podmiotami ekonomii społecznej stwarzającymi miejsca pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „SPOŁECZNIE WKRĘCENI”, pod którym kryją się osoby i organizacje, które są silnie zaangażowane w działalność społeczną.

XI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa podlaskiego.