Zaproszenie do udziału w trzydniowym Forum Inicjatyw Lokalnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, w tym: przedsiębiorstw społecznych, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do udziału w „Forum Inicjatyw Lokalnych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Ekonomia społeczna i solidarna na wschodzie kraju”, które odbędzie się w dniach 31.08-02.09.2022 r.

Głównym celem Forum jest budowanie spójnej i trwałej sieci współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Wschodniej, a także umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej na wschodzie Polski. Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Warunkiem uczestnictwa w Forum Inicjatyw Lokalnych jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej i zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy!

Dane do pobrania: