Warsztaty pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 września 2022 r.

W dniu 15 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników w zakresie funkcjonowania osób z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i/lub od czynności oraz ich rodzin, a także poznanie skutecznych sposobów motywowania do leczenia i form pomocy. Warsztaty poprowadziła Pani Dorota Mączka.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.