Warsztaty sieciujące pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” – 19 września 2022 r.

W dniu 19 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem warsztatów było zacieśnienie współpracy podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie kompetencji pomocowych uczestników w zakresie pomagania klientom prezentującym zachowania autodestrukcyjne. Warsztaty poprowadził Pan Jacek Szczepkowski.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w warsztatach i zapraszamy do udziału
w kolejnych naszych działaniach.