Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

ABC Ekonomii Społecznej

Organizacje pozarządowe
Podstawą prawną funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce jest Ustawa z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Fundacja jest formą prawną organizacji pozarządowej, która może być ustanowiona dla realizacji celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, w szczególności: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami.
Fundację mogą ustanowić osoby fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania oraz osoby prawne mające siedzibę w Polsce lub za granicą.
 Majątek fundacji jest fundowany przez osobę fundatora. Cel fundacji zostaje określony przez fundatora w akcie notarialnym oraz statucie fundacji. Fundacja działa w oparciu o statut, który określony jest przez fundatora. W fundacji gromadzi się kapitał wykorzystywany na ściśle wyznaczony cel. Wniesienie majątku do fundacji ma charakter nieodwracalny, gdyż nie można go wycofać. Możliwość dysponowania kapitałem określa statut. Jeżeli fundator nie przewidział wyraźnie w statucie fundacji możliwości zmiany celu działalności fundacji, zmiana taka nie jest możliwa po uzyskaniu przez fundację osobowości prawnej. W przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku fundacji, podlega ona likwidacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.
Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

Etapy powołania fundacji:
1) akt fundacyjny, czyli wdrożenie woli fundatora o założeniu fundacji,
2) opracowanie statutu (dokument określający organizację i spodób działania fundacji),
3) złożenie wniosku rejestrowego o wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego,
4) Wpisanie fundacji do KRS.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnymi trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy społecznej członków.
Możemy wyróżnić dwa rodzaje stowarzyszeń:

  1. Stowarzyszenie zwykłe – jest to stowarzyszenie uproszczone, nieposiadające osobowości prawnej. Jego założenie wymaga zebrania się minimum 3 osób. Nie wymaga ono rejestracji w KRS, a zasady jego działalności określa regulamin. Stowarzyszenie zwykłe funkcjonuje wyłącznie w oparciu o składki członków, nie może ono przyjmować darowizn ani dotacji.
  2. Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną – podlega ono obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Do założenia stowarzyszenia potrzebnych jest minimum 15 osób pragnących utworzyć stowarzyszenie, które uchwalają statut stowarzyszenia
    i wybierają komitet założycielski. Stowarzyszenie rejestrowe może zrzeszać osoby prawne i osoby fizyczne. Może ono tworzyć jednostki terenowe, integrować się, łączyć w związki stowarzyszeń. Stowarzyszenie rejestrowe może również prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach. Całkowity dochód z tej działalności musi jednak zostać przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między członków stowarzyszenia. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Dwa logotypy - ROPS Białystok oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.
Subregiony Ekonomii Społecznej
Subregionyj Ekonomii Społecznej