Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

O projekcie

Bliżej rodziny – szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Projekt finansowany jest  ze środków unijnych w ramach programu II Oś priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu społecznego (DWF) w MRPiPS jest Instytucją Pośredniczącą dla Osi II PO WER w realizacji projektu „Szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Projekt obejmuje makroregion wschodni – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Wartość projektu na makroregion wschodni wynosi 4 341 683,55 PLN ogółem, z czego kwota dofinansowania wynosi 4 211 433,04 zł.