Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Beneficjenci

Beneficjenci szkoleń reprezentują różne szczeble samorządu terytorialnego i należą do nich:

  1. poziom zadań gminnych: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka,
  2. poziom powiatów: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,
  3. poziom województwa (marszałek): pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych,
  4. poziom wojewody: pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenia obejmują uzupełniająco również następujące grupy osób, tj.:

  1. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów,);
  2. przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
  3. przedstawicieli systemu zdrowia (lekarze, pielęgniarki);
  4. inne służby pracujące z dziećmi  i  rodzinami  biologicznymi,  osobami sprawującymi  pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Osoby te mogą stanowić nie więcej niż 30% uczestników projektu. Są to osoby, które uczestniczą zarówno w wielu działaniach skierowanych bezpośrednio na wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, będąc członkami różnych zespołów zdaniowych, tj. zespołów interdyscyplinarnych, zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej, zespołów oceniających osoby sprawujące pieczę zastępczą. Ponadto osoby te prowadzą pracę z rodzinami biologicznymi, jak również dostarczają na potrzeby systemu opinie psychologiczne i lekarskie, czy wręcz decydują o potrzebie rozdzielenia dziecka z jego rodziną biologiczną.

W związku ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w systemie, jak i również z uwagi na różnorodny charakter ich pracy, projekt zakłada dostosowanie katalogu szkoleń do zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.

Działania projektowe obejmują cztery województwa: lubelskie,  podkarpackie,  podlaskie, świętokrzyskie. W każdym województwie jest dokonywana odrębna analiza potrzeb szkoleniowych, aby odpowiednio do nich dostosować formę i tematykę szkoleń wpisującą się w regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych.