Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia warsztatowe – jednodniowe 8h, tak zwane „powiatowe” (średnio po 10 szkoleń na powiat)Podstawowym założeniem tych szkoleń jest to, aby odbywały się najbliżej miejsca pracy uczestników i były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, których tematyka dotyczy. Szkolenia mają mieć charakter warsztatowy i aktywizujący uczenie się przez doświadczenie, bo wykłady i treści merytoryczne (prawne, naukowe, teoretyczne) będą dostępne na platformie e-learningowej. Optymalnie szkolenia jednodniowe będą adresowane do wszystkich pracujących z dziećmi i rodzinami na obszarze danego powiatu, niezależnie od szczebla jednostki samorządu terytorialnego, czy formy prawnej zatrudniajacej instytucji lub organizacji. Zakładając, że każdy powiat z gminami zgłosi się do współpracy w organizacji szkoleń, to wypadnie średnio po 10 dni szkoleniowych na powiat w województwie podkarpackim. Wszyscy są zaproszeni do zgłaszania swoich lokalnych potrzeb szkoleniowych, aby forma i tematyka była „uszyta na miarę”.

Szkolenia treningowe ponadregionalne  – 5 dniowe /8 grup /Szkolenia treningowe są dedykowane osobom pracującym bezpośrednio z rodzinami i skupią się na rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej w różnych kontekstach sytuacyjnych i zadaniowych. Z uwagi na intensywny i głęboki charakter (praca na własnych zasobach) zalecane jest ograniczenie kontaktów i codziennych aktywności na rzecz zintensyfikowania interakcji między uczestnikami grupy szkoleniowej.  To są szkolenia wyjazdowe z noclegami. Ze względu na większe koszty organizacyjne liczba miejsc jest ograniczona po 15 osób w grupie – łącznie około 120 uczestników z czterech województw. W związku z tym, że ta forma szkoleń ma charakter „elitarny”, to przy rekrutacji duże znaczenie będzie miała aktywność i wyniki testowe na platformie e-learningowej oraz rekomendacje instytucji i organizacji lokalnych. Średnio jedna osoba na powiatu będzie miała szansę uczestniczyć w tych szkoleniach treningowych. To są szkolenia dla lokalnych liderów dobrych praktyk.

Zakresu rozwijanych umiejętności obejmuje:

  1. Umiejętności interpersonalne prowadzenia kontaktu pomocowego z dzieckiem i nastolatkiem
  2. Umiejętności interpersonalne prowadzenia kontaktu pomocowego z osobą dorosłą /praca z klientem indywidualnym, dialog motywujący, dialog skoncentrowany na zasobach i rozwiązaniach/
  3. Umiejętności interpersonalne prowadzenia kontaktu pomocowego z rodziną /konsultacje małżeńskie i rodzinne, mediacja rodzinna, konferencja grupy rodzinnej, wielorodzinne grupy wsparcia/
  4. Umiejętności trenerskie prowadzenia pedagogizacji /psychoedukacji/ dla rodziców ukierunkowanej na rozwijaniu ich kompetencji opiekuńczych i wychowawczych opartych na mentalizacji i więzi emocjonalnej z dzieckiem.
  5. Umiejętności facylitacyjne organizowania i prowadzenia konferencji instytucjonalno-rodzinnych /plan pomocy rodzinie, plan pomocy dziecku, ocena zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  6. Umiejętności facylitacyjne organizowania i prowadzenia zespołów multiprofesjonalnych w kontekście wsparcia rodziny lub nadzoru nad rodzicami  /zespół pomocowy, zespół oceniający zasadność pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  7. Umiejętności trenerskie prowadzenia superwizji i grup wymiany doświadczeń dla pracowników systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
Superwizja grupowa Celem  superwizji  jest  pomoc  osobom  bezpośrednio  pracującym  z  dziećmi  i rodzinami. Uczestnicy spotkań dokonują wieloaspektowego oglądu swojej pracy z rodzinami. Omawiają i rozwiązują  ewentualne trudności merytoryczne i emocjonalne. związane z wykonywaniem pracy. Na superwizji jest przestrzeń na komentarze i informacje zwrotne w grupie.

Szkolenia dedykowane pracownikom wojewody realizującym zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej /2 dniowe/Szkolenia mające na celu poza pozyskaniem wiedzy, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy województwami.