Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Minimalny zakres szkoleń

Minimalny zakres szkolenia z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze wraz z propozycją tematyki szkoleń określony w warunkach konkursu PO WER 2.8Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne szkoleń:

 1. Szkolenia dla kadry zarządzającej
 2. Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel
 3. Szkolenia z zakresu stosowania prawa
 4. Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami
 5. Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody
 6. Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji

Propozycje tematów szkoleń do opracowania oferty szkoleniowej:

I.    Szkolenia dla kadry zarządzającej

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Kontrola zarządcza.
 3. Zarządzanie motywacją pracownika, efektywna rola i zadania kadry kierowniczej.
 4. Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania.
 5. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.
 6. Zarządzanie przez cele w praktycznym zastosowaniu, w tym zarządzanie zmianą.
 7. Ocena i motywacja pracowników.
 8. Jak rozwiązywać konflikty w zespole.
 9. Pozyskiwanie funduszy unijnych, w tym zarządzanie projektami.
 10. Przeprowadzanie czynności kontrolnych nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną, placówkami wsparcia dziennego, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
 11. Zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi.
 12. Organizacja skutecznych przepływów informacyjnych.

II.   Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel

 1. Metody i techniki w zakresie budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 2. Opracowywanie lokalnego systemu wspierania rodziny (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele).
 3. Technika budowy polityk i strategii.
 4. Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny, celem wypracowania jednolitych schematów postępowania w danych sytuacjach.
 5. Efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych i wdrażanie programów dotyczących wspierania rodziny i organizowania rodzinnej pieczy zastępczej.

III.  Szkolenia z zakresu stosowania prawaWybrane zagadnienia z zakresu prawa (rodzinnego, administracyjnego,    karnego, cywilnego, pracy i zabezpieczenia społecznego).

 1. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.
 3. Zamówienia publiczne – procedury zasady udzielania, planowanie, szacowanie.
 4. Prawo w praktyce:
 • wydawanie decyzji administracyjnych;
 • procedura odebrania dziecka z rodziny;
 • umowa o pracę czy zlecenie;
 • odpowiedzialność pracownika;
 • prawo pracy;
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • Fundusz alimentacyjny;
 • pomoc społeczna;
 • sytuacja odebrania dziecka – ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • postępowanie o ustalenie odpłatności dla rodziców biologicznych.

IV.  Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinamiAsystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną.

 1. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodzina zastępcza lub prowadzącym rodzinny dom dziecka.
 2. Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie oraz opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka.
 3. Przygotowanie dziecka do adopcji (krajowej i zagranicznej), obowiązek wysłuchania dziecka, kluczowe etapy postępowania przedsądowego, współdziałanie rodzin zastępczych, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz ośrodków adopcyjnych.
 4. Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy asystenta rodziny).
 5. Superwizja pracy jako wsparcie działań m.in. asystenta rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami .
 6. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.
 7. Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze.
 8. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy.
 9. Tworzenie planu pracy z rodziną.
 10. Efektywny opiekun usamodzielniania, jego prawa i obowiązki.
 11. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
 12. Zastosowanie narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny – skala oceny rodziny.
 13. Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych.
 14. Prowadzenie grup wsparcia przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
 15. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 16. Uzależnienia wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień.
 17. Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci i młodzieży.
 18. Dziecko cudzoziemskie w pieczy zastępczej.
 19. Planowanie pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
 20. Standaryzacja w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 21. Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.
 22. Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków ? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą?
 23. Dziecko jako ofiara przemocy – diagnoza i forma pomocy
 24. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 25. Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej.
 26. Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami.
 27. Praca z dzieckiem nadpobudliwym.
 28. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS.
 29. Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci.
 30. Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem.
 31. Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka.
 32. Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych.
 33. Autyzm, Zespół Aspergera,  dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,  depresja i zaburzenia odżywiania.
 34. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania.
 35. Wczesne wykrywanie/rozpoznawanie syndromów dziecka krzywdzonego.
 36. Praca z dzieckiem zdolnym.
 37. Diagnoza rodziny.
 38. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży.
 39. Kryzys i interwencja kryzysowa – rola asystenta rodziny.
 40. Praca z rodziną z problemem uzależnienia.
 41. Praca z rodziną z problemem przemocy.
 42. Proces i realizacja programów usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w praktyce.
 43. Praca ze sprawcą i ofiarą przemocy.
 44. Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną.

V.  Szkolenia dla organów kontrolnych wojewodyPrawne aspekty działań służb kontroli.

 1. Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, prawa pracy.
 2. Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny.
 3. Współpraca na poziomie PCPR, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodek adopcyjny, ośrodek pomocy społecznej, kurator, sąd, szkoła.
 4. Procedury kontroli wojewody- metody i techniki przeprowadzania kontroli, dokumentacja.
 5. Rozmowa z dziećmi w czasie przeprowadzanych kontroli.
 6. Sposób formułowania zaleceń i ich egzekwowanie.

VI.   Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcjiMiędzyresortowe podejście do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – współpraca służb.

 1. Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny.
 2. Jak skutecznie budować system wsparcia rodziny.
 3. Szkolenie rodzin wspierających w zakresie pomocy rodzinne przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
 4. Współpraca pomiędzy służbami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny
 5. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę.
 6. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie.
 7. Rozpoznawanie oraz procedura w sytuacji krzywdzenia dziecka.
 8. Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka.
 9. Zadania organów uczestniczących w wykonywaniu orzeczeń o przymusowym odebraniu osoby w oparciu o przepisy art. 598 § 1 i kolejne kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Zadania sądów i organów państwowych wynikające z treści kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w odniesieniu do problematyki pieczy zastępczej, adopcji i wspierania rodziny.
 11. Zadania sądów, kuratorów sądowych oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikające z treści art. 109 § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 12. Budowanie zespołów i metodyka dokonywania oceny sytuacji dziecka.
 13. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.
 14. Współpraca lokalna.
 15. Problematyka deinstytucjonalizacji.
 16. Zagadnienia więzi i przywiązania.