CZYNNIKI RYZYKA KRZYWDZENIA DZIECKA

Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka to wybrane informacje nt. warunków/ sytuacji/sposobu funkcjonowania rodziny sprzyjające krzywdzeniu dzieci w danej rodzinie. Analizuje się i ocenia czynniki leżące po stronie samego dziecka, rodziców i rodziny jako całości.

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OSOBĄ DZIECKA:

 • niepełnosprawność fizyczna lub\ i psychiczna
 • przewlekła choroba
 • specyficzne zachowania dziecka (nadpobudliwość, moczenie nocne, trudności ze spaniem, trudności z jedzeniem etc.)
 • deficyty rozwojowe (problemy z nauką)
 • dziecko z poprzedniego związku (nieakceptowane przez drugiego partnera)
 • wcześniactwo, pochodzenie z ciąży mnogiej, dzieci bliźniacze
 • dziecko odseparowane od matki tuż po urodzeniu
 • dziecko niespełniające oczekiwań rodziców (np. co do płci)
 • dziecko urodzone po śmierci poprzedniego dziecka

 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OSOBĄ RODZICA:

 • wczesne lub późne rodzicielstwo
 • znaczna różnica wieku między matką a ojcem (powyżej 8 lat)
 • niechciana ciąża, krótkie odstępy pomiędzy kolejnymi porodami
 • poród bez zawarcia związku małżeńskiego z ojcem dziecka
 • depresja poporodowa
 • aktualnie niesatysfakcjonujący związek z partnerem
 • doświadczanie krzywdzenia w obecnym związku
 • krzywdzenie w historii poprzednich związków
 • doświadczanie krzywdzenia w dzieciństwie
 • upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, zaburzenia osobowości
 • niepełnosprawność fizyczna
 • przewlekła choroba
 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, lekarstw etc.
 • prostytuowanie się

 

CZYNNIKI RYZYKA WYNIKAJĄCE ZE STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA RODZINY:

 • struktura rodziny: rodzina rozbita, wielodzietna, zastępcza, adopcyjna
 • samotne rodzicielstwo
 • rodzina niepełna czasowo (np. z powodu wyjazdów rodziców za granicę)
 • posiadanie dzieci z różnych związków
 • związek nieformalny
 • małżeństwo mieszane etnicznie
 • przewlekła choroba lub inwalidztwo w rodzinie
 • zakłócenia w zakresie ról pełnionych przez poszczególnych członków rodziny (np. pełnienie przez dzieci ról dorosłych)
 • niekorzystna sytuacja ekonomiczno-bytowa (np. trudne warunki mieszkaniowe – sanitarne, techniczne, zbyt duża liczba członków rodziny w jednym mieszkaniu/domu, bezrobocie etc.)
 • rodzina wyizolowana społecznie
 • długotrwałe konflikty w pożyciu małżeńskim
 • uprzednia karalność, pozostawanie w zainteresowaniu sądu/Policji
 • pobyty w placówkach interwencyjnych.