Polecane strony
Polecane strony
 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny!

 • 1 maja – 31 sierpnia 2015 „Obierz kurs na rodzinę” – tegoroczne hasło XIII Podlaskich Dni Rodziny nawołuje do zwrócenia szczególnej uwagi na rodzinę, która okazuje wsparcie i zrozumienie, angażuje się, poświęca czas i uwagę, mądrze wychowuje oraz pomaga w dokonywaniu właściwych wyborów życiowych. Przedsięwzięcia organizowane w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny w okresie od […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie dotyczące opracowywania ramowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

 • W dniu 17 kwietnia 2015 roku , w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, odbyło się spotkanie, którego celem było wypracowanie ramowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, jako organu odpowiedzialnego za opracowanie ww. programu, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako […]
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy

 • W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Kawiarni Fama w Białymstoku odbyły się obchody Światowego Dzienia Inwalidy. Organizatorami przedsięwzięcia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy z siedzibą w Białymstoku. Podczas spotkania podjęto temat problemów oraz sytuacji społecznej i zawodowej w jakiej znajdują się osoby […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.

 • Szanowni Państwo, Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124) organ wykonawczy samorządu gminy sporządza, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informację z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z Gminnego Programu. W związku z powyższym przekazuję Państwu […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja na temat dostępności formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o możliwości rozpoczęcia prac nad Oceną Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014. W dniu 25 marca 2015 w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej został umieszczony formularz Oceny. W związku ustawowym obowiązkiem sporządzenia przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej wypełniony w CAS Formularz należy przekazać w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty z arteterapii

 • Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, realizując projekt „Arteterapia drogą do twórczej integracji” zaprasza wolontariuszy, terapeutów zajęciowych oraz opiekunów aktywnie zaangażowanych w pracę z osobami z niepełnosprawnością, do udziału w bezpłatnych 3-dniowch warsztatów z choreoterapii, plastykoterapii i dramy stosowanej. Warsztaty odbędą się w Koninie (województwo wielkopolskie). Więcej informacji oraz regulamin: http://podajdalej.org.pl/arteterapia/
  Przeczytaj całość »

 • Projekt Innowacyjny "Pomosty"

 • Instytut Badawczo – Szkoleniowy z Olsztyna zaprasza do zapoznania się i wykorzystania przez instytucje pomocy społecznej metody Pomosty, która wypracowana została na podstawie innowacyjnych metod pracy w zakresie interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży ze środowisk wiejskich. Metoda Pomosty stanowi narzędzie realizacji przez instytucje pomocy społecznej zapisów nowelizowanej ustawy z dnia 12 marca 2004 […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż na podstawie art. 44 c ust. 3 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 z późn. zm.), Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 26/2015 z dnia 19 marca 2015 r., zostali powołani, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – XIII Podlaskie Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje administracji rządowej województwa do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XIII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Obierz kurs na rodzinę”. Przedsięwzięcia organizowane w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do 31 sierpnia br. mają na […]
  Przeczytaj całość »

 • XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!!”

 • Informujemy, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ogłasza XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz warsztatów terapii zajęciowej  pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!!”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa, rozwijaniem  świadomości wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń […]
  Przeczytaj całość »

 • ANKIETA dotycząca opinii w ramach procesu akredytacji OWES

 • Przekazujemy Formularz ankiety skierowany do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego. Formularz adresowany jest do podmiotów/konsorcjów podmiotów działających na terenie województwa podlaskiego ubiegających się o akredytację OWES. Badanie ankietowe ma na celu zgromadzenie danych niezbędnych do wydania opinii w ramach procesu akredytacji OWES  przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Informacje dotyczące działalności […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja na temat dostępności wzoru formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż jest już dostępny wzór formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 2014. Zawarte w nim są wskazówki jakie dane za rok 2014 należy uzupełnić w poszczególnych jego częściach. Ponadto w formularzu podane zostały źródła jakimi będą zasilone poszczególne dane. Dokument zawiera wszystkie źródła zasileń danymi. Wszystkie merytoryczne uwagi do […]
  Przeczytaj całość »

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorem lat ubiegłych organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” . W dniach 23 lutego – 28 lutego b.r. osoby pokrzywdzone przestępstwem (w tym przemocą domową) będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli podmiotów takich, jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda […]
  Przeczytaj całość »

 • Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie – Edycja 2015

 • Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs w ramach rządowego PROGRAMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH

 • Ruszyła kolejna edycja, organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu, w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych, zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Na Program w 2015 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe programów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W związku z powyższym MPiPS zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność mającą na celu pomoc osobom z zaburzeniami i psychicznymi i ich rodzinom do składania wniosków na wsparcie […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o zakończeniu działalności Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

 • Z dniem 1 stycznia 2015 r. swoją działalność kończy Obserwatorium Integracji Społecznej, które od 1 września 2009 roku funkcjonowało w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Jednostka OIS funkcjonowała w ramach projektu „Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu systemowego w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego (Część II ) - Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami władz samorządowych gmin wiejskich województwa podlaskiego)

 • Przekazujemy Państwu wyniki badania pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich – część II”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przekazany materiał stanowi […]
  Przeczytaj całość »

 • Kontrakt socjalny w województwie podlaskim

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Kontrakt socjalny w województwie podlaskim”. Raport powstał w ramach Projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezentowany materiał przedstawia analizę roli kontraktu socjalnego […]
  Przeczytaj całość »

 • Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

 • W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu. Informacja
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium dla asystentów rodziny nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” – 20 listopada 2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku był organizatorem seminarium nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” dla asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 20 listopada 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Seminarium poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z pracą asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny – „Tacy sami”

 • Caritas Diecezji Drohiczyńskiej realizując kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pn. „Tacy sami” organizuje konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatów: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze. Celem Konkursu jest Uświadamiania społeczności lokalnej, że wśród nas żyją i mieszkają osoby niepełnosprawne, które mają prawo brać udział w normalnym życiu […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium "Procedura odebrania dziecka"

 • W dniu 18.11.2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował seminarium kierowane do przedstawicieli grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy pn. „Procedura odebrania dziecka – aspekty prawne i psychologiczne”. Ze względu na wysoką wartość merytoryczną, przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz frekwencją wśród ww. grup. Uczestniczyło w nim łącznie ponad 120 osób, m.in […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja - "Dziecko krzywdzone - profilaktyka i pomoc"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, w dniu 4 grudnia b.r. organizuje konferencję pn. „Dziecko krzywdzone – profilaktyka i pomoc”. Przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, pedagogów oraz nauczycieli pracujących z młodzieżą […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Kuźnicy – 8 listopada 2014 r.

 • W dniu 8 listopada 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaskie Dni Seniora w Kuźnicy, na które przybyło około 100 seniorów z województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Pani Marzena Breza, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko, Wójt Gminy Kuźnica – […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozmawiaj o HIV. Zrób test na HIV. Europejski Tydzień Testowania na HIV 2014

 • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniach 21-28 listopada 2014 roku odbędzie się druga edycja Europejskiego Tygodnia Testowania HIV. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do wykonywania testu w kierunku HIV,  a tym samym propagowanie wczesnej diagnostyki zakażeń, zwiększenie liczby osób testujących się oraz zwiększenie świadomości w zakresie korzyści wynikających z testowania w kierunku HIV.   Wszystkich […]
  Przeczytaj całość »

 • „Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej na lata 2010-2018” – raport z monitoringu za okres 2012-2013

 • Przekazujemy Państwu raport z monitoringu za okres 2012-2013 „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010–2018″.  Podstawowym celem monitoringu jest analiza działań wdrażanych w analizowanym okresie (lata 2012-2013) w województwie podlaskim przez realizatorów Strategii. Zakres tematyczny monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej określają cele strategiczne, operacyjne oraz wynikające z nich działania. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do […]
  Przeczytaj całość »

 • Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

 • Przekazujemy w Państwa ręce „Strategię Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Dokument ten został opracowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy konsultacji zespołu specjalistów podejmujących na terenie województwa podlaskiego działania w różnych obszarach polityki społecznej. Dokument Strategii wskazuje priorytetowe kierunki działań do realizacji na przestrzeni lat 2014-2020 celem ograniczania niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium dla asystentów rodziny nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin” – 20 listopada 2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego do udziału w seminarium nt. „Dobre praktyki w pracy asystenta rodziny w kontekście usamodzielnienia rodzin”. Termin: 20 listopada 2014 r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Sala sejmikowa nr 115 (wykład […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Łapach

 • W dniach 16 i 17 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony. Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony dla seniorów w Białymstoku

 • W dniach 14 i 21 października 2014 r., Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku w ramach działań związanych z aktywizacją społeczną seniorów zorganizował 2 spotkania warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i samoobrony. Celem warsztatów była edukacja osób starszych – nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się […]
  Przeczytaj całość »

 • III edycja Konkursu Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej

 • Zapraszamy lokalne samorządy do udziału w III edycji Konkursu dla samorządów Dobry Klimat dla Rodziny o Nagrodę Pary Prezydenckiej. W roku 2014 szczególnie cenione będą programy wynikające z lokalnych strategii, opracowanych na podstawie diagnozy potrzeb i we współpracy ze społecznością lokalną oraz kompleksowe działania realizowane przy współpracy różnych instytucji. Lokalne samorządy do 7 listopada 2014 […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym z terenu województwa podlaskiego – 25.10.2014 r.

 • W siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w dniu 25 października 2014 r. odbyły się warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W 2 spotkaniach udział wzięło 24 rodziców. Główne zagadnienia warsztatów dotyczyły poznania emocji i kompetencji społecznych dziecka, różnicy pomiędzy stosowaniem kary i konsekwencją, rywalizacji między rodzeństwem oraz wskazania jak prawidłowo […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego – 24.10.2014 r.

 • W dniu 24 października 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. W 2 spotkaniach udział wzięło 29 asystentów rodziny. Celem warsztatów było poznanie praktycznych umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, nauka właściwego reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach, pogłębianie wiedzy na […]
  Przeczytaj całość »

 • Rusza certyfikacja znakiem jakości “Zakup Prospołeczny” PES w woj. podlaskim

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z województwa podlaskiego do składania wniosków dotyczących certyfikacji znakiem jakości „Zakup ProSpołeczny”. „Zakup prospołeczny” jest zarejestrowanym znakiem, który intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta, że produkt jest wytworzony w organizacji, która należy do sektora ekonomii społecznej oraz jest wysokiej jakości. Przyznawany jest produktom, które cechują się szczególną […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku oraz jednostki podlegle na terenie woj. podlaskiego prowadzą cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne wobec osób starszych. W związku z prowadzonymi przedsięwzięciami Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zapraszają podmioty zrzeszające seniorów do uczestnictwa w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych. Podczas […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

 • W dniu 29 września 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania i poinformowała o celu spotkania. Następnie Pani Idalia Wyszyńska z Podlaskiego Urzędu […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE na warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego – 24 października (piątek) oraz 25 października (sobota) 2014 roku BRAK MIEJSC!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach wzmacniających kompetencje wychowawcze. UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY! Celem warsztatów jest poznanie praktycznych umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, nauka właściwego reagowania zarówno w codziennych, jak i trudnych sytuacjach, pogłębianie […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne warsztaty twórczego pisania „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI” dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 30 września 2014 r.

 • W dniu 30 września 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował kolejne spotkanie warsztatów pisarskich dla osób powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sokółce i […]
  Przeczytaj całość »

 • III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny w Białymstoku

 • W Białymstoku, w dniach 25 – 27 września b.r. odbył się III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Miasto Białystok oraz Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie. Tematyka Zlotu dotyczyła profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny. Ponad 100 uczestników miało możliwość doskonalenia […]
  Przeczytaj całość »

 • „Nie ufaj bezGRANICznie”

 • Zjawisko handlu ludźmi najczęściej utożsamiane jest z handlem kobietami zmuszanymi do prostytucji. W rzeczywistości handel ludźmi jest pojęciem o wiele szerszym, obejmuje m.in.: sprzedawanie ludzi do niewolniczej pracy, żebractwa, kradzieży, nielegalne adopcje oraz handel narządami. Dostrzegając wagę problemu, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, po raz kolejny, realizuje […]
  Przeczytaj całość »

 • Program „Mam wybór – wybieram rozsądek”

 • Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich wymaga prowadzenia szeroko pojętych działań profilaktyczno – edukacyjnych, które swym zasięgiem obejmą także młodzież stojącą u progu dorosłości (w wieku 15-17 lat). Przekazywanie istotnych treści związanych z problematyką odpowiedzialności prawnej, niewątpliwie przyczyni się do minimalizacji podejmowania przez osoby nieletnie zachowań ryzykownych. Edukacja o szerokim spektrum różnorodności, obejmująca także wiedzę z zakresu przepisów […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety potrzeb szkoleniowych na 2015 rok. Uzyskane informacje pozwolą zidentyfikować Państwa potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wypełnioną ankietę należy […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w bezpłatnych warsztatach twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – projekt „PISZEMY+ PO RAZ DRUGI”

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają osoby powyżej 60 roku życia do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach pisarskich. Termin: 30 września 2014 r, godz. 10.00 – 14.00. Miejsce: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7 Warsztaty twórczego pisania są przeznaczone dla […]
  Przeczytaj całość »

 • Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich województwa podlaskiego”. Celem badania jest określenie stopnia wpływu różnych czynników psychologicznych, organizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność działań ośrodków pomocy społecznej w gminach wiejskich. Przedmiotowy raport opracowano na podstawie analizy danych zastanych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej działających na terenach gmin […]
  Przeczytaj całość »

 • Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej - województwo podlaskie

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej – województwo podlaskie”. Głównym źródłem informacji wykorzystanym do opracowania niniejszego raportu była wyły wyniki badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych […]
  Przeczytaj całość »

 • Profilaktyka instytucjonalna - województwo podlaskie

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy pn. „Profilaktyka instytucjonalna – województwo podlaskie”. Badaniu przyświecał cel zebrania informacji na temat szeroko pojętych usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom wykluczenia społecznego oraz zapobiegają trwałemu wejściu do systemu pomocy społecznej. Materiał opracowano na podstawie informacji zebranych w trakcie badania ilościowego przeprowadzonego wśród ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego z wykorzystaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”. OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym w ramach realizowanego projektu „Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”. Celem szkolenia jest przybliżenie pracownikom socjalnym instytucji pomocy i integracji społecznej nowatorskich metod i technik pracy socjalnej, by jak najpełniej i jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy”organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie pt. „Aktywnie wspieramy osoby młode w budowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej na podlaskim rynku pracy” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego   Konkurs skierowany jest do podmiotów realizujących działania skierowane na wspieranie młodych osób w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy zarówno w sferze […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci

 • Dnia 29 sierpnia 2014 r. dzieci wracające z kolonii terapeutyczno – rozwojowych z Jastarni na dworcu PKP przywitała miła niespodzianka. 320 dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego w wieku 6 – 14 lat, otrzymało wyprawki szkolne, które wyrównają szanse edukacyjne dzieci.
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny w dniach 25-27.09.2014 r.

 • III Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny Termin: 25-27 września 2014 rok Miejsce: Białystok Zlot odbędzie się w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania ul. Ciepła 40 15-472 Białystok Lokalizacja http://www.wsfiz.edu.pl/TabWszystkoOWsfiz/Lokalizacja.aspx Celem III Zlotu Asystentów Rodziny zgodnie już z naszą tradycją jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności […]
  Przeczytaj całość »

 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 - 2020

 • Na mocy uchwały nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. przyjęto Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej na lata 2014-2020. Na finansowanie Programu przeznaczonych zostanie 40 mln w 2014 r. Program jest kontynuacją Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 – pierwszej edycji Programu. Budżet Programu […]
  Przeczytaj całość »

 • VIII Plener Malarski w Garbarach

 • Dnia 21 sierpnia 2014 r. Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” zorganizował VIII Plener Malarski. Plener wszedł na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez DPS i jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku. W wydarzeniu brali udział mieszkańcy Domu jak również gościnnie zaproszeni podopieczni zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestnicy pleneru mieli okazję […]
  Przeczytaj całość »

 • Banki Żywności - Rekomendacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 • Banki Żywności – Rekomendacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  Przeczytaj całość »

 • Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • W dniu 25 lipca 2014r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Wprowadzono ponad 90 zmian do ustawy, które mają posłużyć lepszemu wspieraniu rodziny i funkcjonowaniu systemu pieczy zastępczej, a także zmierzają do uzupełnienia przepisów dotyczących procedur adopcyjnych. Najważniejszą zmianą w projektowanej ustawie jest rezygnacja z udziału sądu w […]
  Przeczytaj całość »

 • PATRONUS projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki realizuje program pn. „PATRONUS – projekt podtrzymujący funkcjonowanie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i rodzin z terenu woj. podlaskiego, będących w kryzysie – w tym zwłaszcza ofiar przestępstw i krzywdzenia”. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji rodzin oraz dzieci, z województwa podlaskiego, będących w kryzysie. W ramach programu […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 • W dniu 16 czerwca 2014 roku weszły w życie: uchwała Rady Ministrów z dnia 5 czerwca br. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja br. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. przesunięcia terminu wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 • W związku z otrzymaną informacją od Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o wydłużeniu terminu wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Przesunięcie terminu spowodowane jest czasochłonnymi procedurami akceptacji dokumentów przez Komisję Europejską oraz koniecznością regulacji stosownych aktów prawnych i innymi […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Teraz – PROJEKT SOCJALNY”

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, działająca przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła konkurs pn. „Teraz – PROJEKT SOCJALNY” na najlepszy zrealizowany projekt socjalny. Celem konkursu jest uwypuklenie roli projektu socjalnego: edukacyjnej, promocyjnej i popularyzatorskiej oraz wspieranie i promowanie dobrych praktyk pracy socjalnej ze środowiskiem lokalnym. Konkurs skierowany jest do wszystkich […]
  Przeczytaj całość »

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie […]
  Przeczytaj całość »

 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

 • Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, służący beneficjentom pomocy społecznej i jej pracownikom ruszył od początku 2014 roku. Portal jest miejscem, w którym każda osoba i rodzina poszukująca pomocy państwa uzyska kompleksową informację dotyczącą: rodzaju pomocy, o którą może się ubiegać, zasad jej przyznawania oraz instytucji publicznych jej udzielających. Równocześnie pracownicy instytucji publicznych uzyskają bieżące informacje dotyczące ich […]
  Przeczytaj całość »

 • Przyjęto „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”

 • Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. Kluczowe kierunki działań na lata 2014 – 2020 to zmniejszenie wykluczenia dzieci i młodzieży, stworzenie szansy na bezpieczne wejście na rynek pracy dla osób młodych oraz ułatwienie im godzenia pracy zawodowej z zakładaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Międzynarodowy projekt dotyczący „dopalaczy”

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie realizuje międzynarodowy projekt badawczy I-TREND dotyczący nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Badanie przeprowadzane on-line ma na celu pozyskanie wiedzy na temat postrzegania i używania środków zastępczych. Więcej o projekcie oraz dostęp do ankiety znajduje się na stronie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3634762).
  Przeczytaj całość »

 • ZOSTAŃ LATARNIKIEM POLSKI CYFROWEJ, wprowadzaj pokolenie 50+ w świat Internetu


 • Przeczytaj całość »

 • Projekt Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animotorów KLANZA Oddział Białostocki - "Chcę inaczej...-bez przemocy"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w okresie 1.08.2014- 15.12.2014 realizuje projekt pn. „Chcę inaczej – bez przemocy”. Projekt kierowany jest do rodziców: – którzy decyzją sądu mają ograniczoną władzę rodzicielską z uwagi na stosowanie przemocy, – którzy zaniedbują swoje dzieci, stosują wobec nich przemoc […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsulacje Projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozpoczęta rekrutacja do projektu pt. "POMYSŁ NA SIEBIE" realizowanego przez Ochotniczy Hufiec Pracy

 • Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, rozpoczęła w województwie podlaskim rekrutację młodzieży do projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pt. „POMYSŁ NA SIEBIE” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, którego zajęcia planowane są od września 2014 r. Adresatem projektu jest młodzież potrzebująca wsparcia w wieku 15-17 lat, która ma ukończone gimnazjum, nie uczestniczy w żadnej […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik Rodzinny w Nowym Dworze

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 5 lipca 2014 r. w Nowym Dworze odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Wójta Gminy Nowy Dwór, Nowodworski Ośrodek Kultury, 4 Nowodworską Drużynę Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy” oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Na stadionie sportowym w […]
  Przeczytaj całość »

 • „JESTEM MAMY I TATY” – Kampania Społeczna Rzecznika Praw Dziecka

 • „Cierpię kiedy obrażasz moją mamę, ranisz mnie kiedy szydzisz z mojego taty….” Z perspektywy dziecka największym problemem podczas rozwodu rodziców są towarzyszące mu destrukcyjne zachowania dorosłych. Skłóceni rodzice, czy opiekunowie nie przebierają w środkach walki między sobą. Dziecko mimowolnie staje się uczestnikiem wielu sytuacji, które poważnie naruszają jego poczucie bezpieczeństwa. W rezultacie chaos spowodowany rozstaniem […]
  Przeczytaj całość »

 • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV


 • Przeczytaj całość »

 • Warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu

 • Warto sobie uświadomić, że pierwszej pomocy może udzielić każdy. Nie jest do tego niezbędne wykształcenie medyczne czy ukończenie wielogodzinnych kursów. Wystarczy poznać zasady postępowania i nauczyć się prostych czynności. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, zorganizował warsztaty z „Pierwszej pomocy przedmedycznej” skierowane do osób niesłyszących i z wadami słuchu. Warsztaty […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”

 •   Już w lipcu br. ruszą działania pod kątem realizacji badania pn. „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”. Badanie to na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje Instytut Badawczy IPC z Wrocławia. Celem badania jest dokonanie kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnoprawnych w województwie podlaskim oraz zidentyfikowanie zasobów instytucjonalnych podejmujących działania na rzecz osób […]
  Przeczytaj całość »

 • VIII Piknik Rodzinny w Hajnówce

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 15 czerwca 2014 r. w Hajnówce odbył się VIII Piknik Rodzinny zorganizowany przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Piknik skierowany był do wszystkich mieszkańców Hajnówki i […]
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn.: „Konteksty osiągnięć szkolnych z uwzględnieniem wielodzietności” zorganizowane w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy wspiera”

 • W dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w Kuratorium Oświaty w Białymstoku zostało zrealizowane wspólne przedsięwzięcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Seminarium pn.: „Konteksty osiągnięć szkolnych z uwzględnieniem wielodzietności” zorganizowane w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy wspiera”. W spotkaniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „MALUCH - edycja 2014”

 • W tegorocznej edycji dofinansowanych zostanie ponad 20 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 101 mln zł na ich utrzymanie i budowę nowych. W tym roku o środki z programu mogły ubiegać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,6708,wyniki-konkursu-maluch-2014.html
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 – Edycja 2014

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015 – Edycja 2014. Dotację w kwocie 40 000 zł otrzymało 20 projektów. Lista podmiotów, które otrzymały dotację znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6722,znamy-wyniki-konkursu-swietlica-dzieci-praca.html Z województwa podlaskiego dotację otrzymał […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na Ogólnopolski Przegląd Sceniczny pn.: „Starsi Panowie Dwaj”

 • Uwaga Seniorzy! Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II zaprasza na przegląd zespołów scenicznych: „Starsi Panowie Dwaj – Ogólnopolski Przegląd Sceniczny” Miejsce: WDW „Jawor” w Solinie Termin : 15-19 września 2014 r. (przyjazd 15 września do godz. 1500, organizator będzie na własny koszt dowoził grupy z Sanoka lub Leska do Soliny). […]
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka Inauguracja "Wakacji 2014" nad Zalewem Siemianówka

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 6 czerwca 2014 r. nad Zalewem Siemianówka odbyła się Wojewódzka Inauguracja „Wakacji 2014”. Organizatorami imprezy byli: Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we współpracy z Urzędem Miejskim w Michałowie. Wydział Prewencji KWP w Białymstoku […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn Rodzinny w Nowym Aleksandrowie

 • W ramach XII Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera” w dniu 1 czerwca 2014 r. w Nowym Aleksandrowie odbył się Festyn rodzinny zorganizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. Festyn miał na celu integrację społeczności lokalnej, promocję zdrowego i aktywnego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na ogólnopolski kongres mediatorów rodzinnych

 • Mediatorzy Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA  zapraszają na OGÓLNOPOLSKI KONGRES MEDIATORÓW RODZINNYCH Warszawa – 3-6 lipca 2014 roku – początek godz. 11:00 miejsce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, ul. Urbanistów 3 Znakomici goście, panele dyskusyjne, warsztaty, metody rozwiązywania konfliktów we współczesnej rodzinie i szkole W programie m.in.: Konflikty rodzinne w Polsce Warsztaty korczakowskie, […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, kontynuując zainicjowane w latach poprzednich przedsięwzięcie pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe”, zorganizował cykl jednodniowych szkoleń, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień, dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powiatach: 12 maja 2014 r. w powiecie suwalskim, 13 maja 2014 r. w powiecie sokólskim […]
  Przeczytaj całość »

 • Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przez przemoc

 • W tym roku Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ponownie prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przez Przemoc współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną, pomoc psychologiczną, mediacje, pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Postaw na pracę - wszystko o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • 28 maja 2014r. o godz. 10.30 w Hotelu LOGOS w Augustowie odbędzie się bezpłatne spotkanie skierowane do pracodawców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów, którzy są zainteresowani zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość: Skorzystać z porad ekspertów Fundacji Aktywizacja specjalizujących się we wsparciu z zakresu rynku pracy zarówno dla osób niepełnosprawnych jak […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”

 • W dniu 9 maja 2014 roku odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego”, które zostało zorganizowane przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Dyrektor ROPS Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz przywitała uczestników spotkania, ze wskazaniem nowych członków Zespołu, po czym poinformowała o celu […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca sposobu składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej w 2014 r.

 • W Dniu Pracownika Socjalnego (21 listopada) zostaną przyznane nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Nagrody mogą zostać przyznane pracownikom socjalnym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 […]
  Przeczytaj całość »

 • III Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej Białystok 18.05.2014 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w III Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej. Odbędą się one w dniu 18 maja 2014 r. od godziny 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym). Podczas Targów istnieje możliwość zaprezentowania się na stoiskach rozstawionych wokół Placu. Zgłoszenie udziału w targach […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium przedsięwzięć organizowanych w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny!

 • 1 maja – 31 sierpnia 2014 Hasłem przewodnim tegorocznych przedsięwzięć organizowanych w ramach XII Podlaskich Dni Rodziny jest „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”. Rodzina wielodzietna stawia wiele wymagań, daje też wiele możliwości zdobywania ważnych doświadczeń, które kształtują osobowość, stanowią podstawę rozumienia świata i potrzebę jego odkrywania. Liczna rodzina to ogromne wyzwanie także dla rodziców, […]
  Przeczytaj całość »

 • „Młodzi z pasją w pracy” – bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących

 • Training Group zaprasza bezrobotnych mieszkańców m. Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego do udziału w projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Młodzi z pasją w pracy”. Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych, zdolnych i gotowych podjąć zatrudnienie, które nie ukończyły 30 roku życia. Uczestnicy mają do wyboru jedno z następujących szkoleń: […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki konkursu „MALUCH - edycja 2014” – moduł 2

 • 108 gmin dostanie łącznie 40 milionów złotych z programu MALUCH 2014 na utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych. Dofinansowanych będzie 5481 miejsc w żłobkach i klubikach dziecięcych. O wsparcie na tym etapie mogły ubiegać się gminy. Środki przeznaczone na działanie gminnych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu – żłobki […]
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki otwartego konkursu Programu ASOS – edycja 2014

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu Programu ASOS – edycja 2014. Ogółem w ramach konkursu wpłynęło ponad 2400 wniosków, z czego 470 otrzymało dotację. Z województwa podlaskiego przyjęto do realizacji 10 projektów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/wyniki-otwartego-konkursu-programu-asos—edycja-2014-/
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na bezpłatne warsztaty nowych technik rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży

 • Materiały do pobrania: Zaproszenie
  Przeczytaj całość »

 • Informacja dotycząca nowej ustawy o zbiórkach publicznych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż 1 kwietnia 2014 r.  Prezydent RP podpisał nową ustawę o zbiórkach publicznych. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, od tego momentu liczyć się będzie trzymiesięczne vacatio legis. Przygotowana w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji ustawa zakłada, że to obywatele powinni decydować o tym, komu – jakiej organizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – XII Podlaskie Dni Rodziny!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje administracji rządowej województwa podlaskiego do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XII Podlaskich Dni Rodziny. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, organizowanej od 1 maja do 31 sierpnia br., jest – „Duża rodzina – łączy, uczy, wspiera”. Przedsięwzięcia organizowane w ramach […]
  Przeczytaj całość »

 • VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o trwającej VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego […]
  Przeczytaj całość »

 • Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ROZSTRZYGNIĘTO

 • AF.26.6.2014 Data publikacji: 17.03.2014 Termin składania ofert: 01.04.2014 do godz. 15:00 Stan: ROZSTRZYGNIĘTO Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza Podmioty, Trenerów do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Informacja o rozstrzygnięciu: W dniu 01.04.2014 r. zespół opiniujący zapoznał […]
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2014” – konkurs MPiPS

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1457), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – […]
  Przeczytaj całość »

 • Komunikat dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w sprawie formularza OZPS – III Edycja/2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.)

 • Departament Pomocy i Integracji Społecznej oraz Instytut Rozwoju Służb Społecznych informują, że nastąpi przesunięcie terminu umieszczenia w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) wzoru Formularza OZPS – III edycja /2014 (ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 r.). Nowy termin umieszczenia w CAS określony został na dzień 18 marca 2014 roku. Przesunięcie terminu wynika, z następujących okoliczności: Dopracowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych

 • Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w procedurze wyłaniania dobrych praktyk, które zostaną umieszczone w „Złotej Księdze Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. Celem inicjatywy „Złota Księga Dobrych Praktyk […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny promujący Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczący promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu o tematyce promującej przesłania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (dowolna technika plastyczna, format A3). Termin nadsyłania prac do 28 kwietnia 2014 r. na adres ROPS […]
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 - 2018

 • Uchwałą NR XXXVI/442/14 z dnia    24 lutego 2014 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych samorządu województwa należy opracowanie programów dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, będących integralną […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”

 • Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny zaprasza do udziału w szkoleniach dla kadry pomocy społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych: • Model Gminny Standard […]
  Przeczytaj całość »

 • KONKURS MPiPS – ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 -2015 – Edycja 2014

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2014 zadań przyjętych w Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs MPiPS - ASOS - Edycja 2014

 • Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Projekty zgłoszone do konkursu muszą wpisywać się w jeden […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2014 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe zajmujące się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Podlaskim na lata 2014 – 2018, będącego  dokumentem komplementarnym i operacyjnym wobec Wojewódzkiej Strategii […]
  Przeczytaj całość »

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 • W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli podmiotów takich, jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 18 grudnia 2013 roku

 • W dniu 18 grudnia 2013 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W trakcie spotkania członkowie Rady dokonali analizy celów i działań, które mają być ujęte w „Programie dotyczącym wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda”

 • Zjawisko przemocy stosowanej wobec dzieci jest problemem powszechnym i niezwykle istotnym w kontekście społecznego i instytucjonalnego reagowania. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, starając się wyjść naprzeciw permanentnym potrzebom edukacji w obszarze problemu w dniach 9, 14 i 16 grudnia 2013 r. w siedzibie ROPS zorganizował warsztaty pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

 • W dniu 12 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Na wstępie Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz Dyrektor ROPS wraz z kierownikiem Obserwatorium Integracji Społecznej Panią Emilią Gołaszewską poinformowały o celu oraz harmonogramie spotkania. W dalszej kolejności Kierownik […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „Profilaktyka z Bakcylem”

 • W dniu 13 grudnia w Hotelu Trio w Białymstoku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, Konkursu „Profilaktyka z Bakcylem”. Konkurs stanowił przedsięwzięcie z zakresu profilaktyki uniwersalnej, a jego misję określiła potrzeba wsparcia konstruktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa podlaskiego. […]
  Przeczytaj całość »

 • Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców z województwa podlaskiego

 • W dniu 7 grudnia 2013 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował „Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz ich rodziców z województwa podlaskiego”. Spotkanie odbyło się w Polskim Związku Niewidomych Okręg Podlaski przy ul. Białej w Białymstoku. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących  do uczestnictwa […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 8 listopada 2013 r. do 21 listopada 2013 r. dodatkowych konsultacji społecznych projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2018. Informacja jest dostępna także na stronie BIP UMWP oraz www.wrotapodlasia.pl Plik do pobrania: Sprawozdanie z […]
  Przeczytaj całość »

 • II edycja Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej

 • Zapraszamy samorządy wojewódzkie oraz gminy i powiaty realizujące ciekawe inicjatywy, które mają dawać trwałe wsparcie rodzinom i pomagać rozwiązywać ich problemy do udziału w II edycji Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o Nagrodę Pary Prezydenckiej. Konkurs ma na celu upowszechnienie i wyróżnianie lokalnych rozwiązań, które likwidują bariery, jakie stają na przeszkodzie realizacji marzeń młodych Polaków […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do projektu „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu”

 • Muzeum Wojska w Białymstoku zaprasza studentów oraz absolwentów studiów wyższych do udziału w programie wolontariackim pn.: „Wolontariat dla kultury, kultura dla wolontariatu ”. Program daje możliwość zrealizowania własnego projektu, udziału w  atrakcyjnych warsztatach, wizytach studyjnych w instytucjach kultury oraz szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych kompetencji. Nabór do programu trawa do 13 grudnia 2013 […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji celów regionalnych województwa podlaskiego w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności - EDYCJA 2014"

 • ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 2 I 3 Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)   do zgłaszania uwag dotyczących celów regionalnych województwa podlaskiego, na które podmioty uprawnione będą […]
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Dąbrowie Białostockiej – 27 listopada 2013 r.

 • W dniu 27 listopada 2013 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z Dąbrowy Białostockiej, zorganizował Podlaskie Dni Seniora. Spotkanie odbyło się w Kinie „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Mieczysław Kazimierz Baszko, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku – Elżbieta Rajewska –Nikonowicz, Dyrektor […]
  Przeczytaj całość »

 • Nagrody w Dniu Pracownika Socjalnego 21.11.2013 r.

 • W dniu 21 listopada 2013 roku, Podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn wręczyła nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013. Towarzyszyła jej Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS. List otwarty do pracowników socjalnych wystosował również Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Nagrody są przyznawane każdego roku […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” skierowane do kadry przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza kadrę przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” organizowanych w następujących terminach: 9 grudnia 2013 r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00 14 grudnia 2013 r., (sobota) w godz. […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne warsztaty twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego – 14 listopada 2013 r.

 • W dniu 14 listopada 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie zorganizował warsztaty pisarskie dla osób powyżej 60 roku życia. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z terenu województwa podlaskiego, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora i innych organizacji pozarządowych. Pięciogodzinne spotkanie warsztatowe […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spektakl pn."Teatr i taniec migany", 18 listopad 2013 r., godz. 19, WOAK SPODKI

 •   Materiały do pobrania: PLAKAT
  Przeczytaj całość »

 • RAPORT - „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego - wielowymiarowa analiza”

 • Prezentujemy Państwu wyniki najnowszego badania „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego – wielowymiarowa analiza”. Przedmiotowy raport jest efektem dwóch badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Pierwsza część materiału prezentuje wyniki wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim. Zaprezentowana analiza dotyczy roku 2011 i określa stopień zagrożenia ubóstwem mieszkańców […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018 uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Ustawa […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Od pomysłu do sukcesu”, skierowanego do osób fizycznych z powiatów: m. Białystok, białostockiego, sokólskiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do udziału w projekcie pn.: „Od pomysłu do sukcesu”. Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca czerwca 2015 r., grupy 90 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar podregionu […]
  Przeczytaj całość »

 • INFORMACJA O PROGRAMIE „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że wzorem lat ubiegłych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i niebezpiecznych zachowań „Razem bezpieczniej” istnieje możliwość dofinansowania w 2014 r. projektów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (których zadania statutowe odpowiadają obszarom objętym ww. programem). Projekty mogą być realizowane w […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 25 października 2013 r. zorganizował konferencję pn. „Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej”. Konferencja była skierowana do instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i władz wojewódzkich. Celem konferencji było przedstawienie skali ubóstwa na terenie województwa podlaskiego oraz zaprezentowanie […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ?”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 16 października 2013 roku wojewódzką konferencję pn. „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ?” Jedną z najważniejszych rzeczy jakie może zrobić kobieta dla swego nienarodzonego jeszcze dziecka jest codzienne przyjmowanie kwasu foliowego. Kwas foliowy jest witaminą z grupy B, która ochrania rozwijający się płód przed powstaniem wad wrodzonych mózgu […]
  Przeczytaj całość »

 • Informator dla samorządów „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?” opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz samorząd Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina

 • Ministerstwo wspólnie z samorządami: Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+ przygotowało poradnik dla samorządów  „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”. Znajdują się w nim m.in. wskazówki, jak – krok po kroku – wprowadzić kartę w samorządach, a także sprawdzone pomysły, jak najlepiej ją zastosować. Opisano w nim również doświadczenia samorządów, które […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w bezpłatnych warsztatach twórczego pisania dla osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu województwa podlaskiego - 14.11.2013 r.

 • Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncentrat” z siedzibą w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zapraszają osoby powyżej 60 roku życia do udziału w BEZPŁATNYCH warsztatach pisarskich. Termin: 14 listopada 2013 r, godz. 10.00 – 14.00. Miejsce: siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przy ul. Kombatantów 7  Warsztaty twórczego pisania są przeznaczone […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wraz z Fundacją Aktywizacja zapraszają na konferencję „Różni, ale równi – agencje zatrudnienia jako alternatywa dla publicznych służb zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami”, która odbędzie się 17 października 2013 r., w godz. 11:00 – 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Spotkanie skierowane jest do […]
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego jako wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej.”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach zadania ”Wsparcie Regionalnych Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”, Projekt ”Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji” Działanie 1.2. „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizuje konferencję pn. ”Ubóstwo i marginalizacja społeczna mieszkańców województwa podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie warsztatowe Zespołu ds. monitoringu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018”

 • W dniu 8 października 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował spotkanie Zespołu ds. monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018. Tematem przewodnim spotkania była aktualizacja dokumentu Strategii oraz czterech programów wojewódzkich: 1)    Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013; 2)    Programu przeciwdziałania narkomanii w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie dla pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz pielęgniarek ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego na konferencję nt. „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED WADĄ WRODZONĄ ?” 16 października 2013 r.

 • Rozszczep kręgosłupa jest bardzo poważną wrodzoną wadą rozwojową. Powstaje we wczesnym etapie życia płodowego dziecka, w pierwszym trymestrze, a najczęściej już w trzecim tygodniu ciąży. Uszkodzenie jest wynikiem nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego. W Polsce rozszczep kręgosłupa zdarza się raz na tysiąc urodzeń, przy czym najwięcej przypadków tej wady płodu notuje się na Podlasiu. Celem konferencji […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców – 28.09.2013 r.

 • W dniu 28 września 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się spotkania warsztatowe dotyczące umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców. Celem pierwszej części była edukacja rodziców na temat dziecięcych ataków złości oraz sposobów poradzenia sobie z nimi. Warsztaty przybliżyły rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym przyczyny wybuchów złości u […]
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha – 21.09.2013 r.

 • W dniu 21 września 2013 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W dwóch spotkaniach wzięli udział przedstawiciele kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego. Celem pierwszej części było nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników na temat wychowania bez przemocy (tzw .„klapsa”), […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do rodziców z terenu województwa podlaskiego – 28 września 2013 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 lat, w szczególności 2 i 3 – latków,  z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Warsztaty będą dotyczyły dwóch bloków tematycznych. Celem pierwszej części jest  edukacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek i instytucji pomocy społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizuje projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. W związku z potrzebą określenia tematów: szkoleń, kursów, doradztwa, wizyt studyjnych oraz specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na 2014 r. zwracamy się do Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w pracach nad aktualizacją wojewódzkich programów

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął aktualizowanie  programów, będących integralną częścią Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej: „Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych województwie podlaskim na lata 2009-2013”; „Program w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013”; „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie w ramach projektu "Laboratorium Obywatelskie"

 • Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” zaprasza od września do grudnia 2013 r na 10 szkoleń w gminach/powiatach województwa podlaskiego na temat idei partycypacji obywatelskiej. Szkolenia skierowane są do bardzo szerokiego grona odbiorców: urzędników, radnych, członków/członkiń organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa podlaskiego. Organizatorom zależy na tym, by w grupach szkoleniowych znalazły się osoby z […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej skierowane do kadry przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego – 21 września 2013 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza kadrę przedszkoli i żłobków/klubów malucha z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach umiejętności wychowawczych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach jest bezpłatny! Warsztaty będą dotyczyły dwóch bloków tematycznych. Celem pierwszej części jest  nabycie wiedzy i umiejętności przez uczestników na temat wychowania bez przemocy (tzw […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa. To inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, której celem ma być promowanie działalności trzeciego sektora w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie współpracy między tym sektorem, a służbami nadzorowanymi przez MSW. Jednym z celów jest także aktywizacja i dynamizacja działań administracji rządowej […]
  Przeczytaj całość »

 • VI Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin – 24.08.2013

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji  w dniu 24 sierpnia 2013 r. w „Pięciu Dębach” w Supraślu, zorganizował „VI Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i  Ich Rodzin”. Celem przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się w konkurencjach sportowych takich jak: gra w bule, rzutki […]
  Przeczytaj całość »

 • ZAPROSZENIE – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • W związku z rosnącą w ostatnim okresie liczbą oszustw na szkodę seniorów, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych. Podczas proponowanych prelekcji przedstawiciel Policji omówi zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania […]
  Przeczytaj całość »

 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa

 • Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej przedstawia ofertę dotyczącą objęcia opieką poprzez Krajową Sieć Alarmową: osoby niesamodzielne, chore, niepełnosprawne oraz dotknięte problemem przemocy w rodzinie. Sieć Życia to m.in.: monitoring systemów alarmowych, przycisk Sieci Życia® zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia lub napadu, zabezpieczenie i ochrona domu, mieszkania, firmy […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych

 • W związku z realizacją projektu „Większa wiedza – większe możliwości”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy –  T-Matic Grupa Computer Plus zaprasza na bezpłatne szkolenia. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia 40 osób niepełnosprawnych (16K i 24M), nie posiadających zatrudnienia (75% uczestników projektu) […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął pracę nad aktualizacją dokumentu „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”. Uaktualnienie Strategii w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do głównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczających zakres i ramy polityki społecznej na kolejne lata. Zapraszamy do udziału w pracach Zespołu […]
  Przeczytaj całość »

 • INFORMACJA dla Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Powiatowych Urzędów Pracy o ogłoszeniu uzupełniającego naboru wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi nabór uzupełniający wniosków do przeprowadzenia pilotażowej część projektu ,,Schematom STOP”! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż”. Celem części pilotażowej projektu jest przeprowadzenie, na terenie wybranych w drodze konkursu powiatów, działań przewidzianych w opracowanych do tego celu modelach pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym, przy jednoczesnym zaangażowaniu […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert „MALUCH 2013 – edycja 2”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w II edycji Podyplomowych Studiów w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej

 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego zapraszają do udziału w II edycji Podyplomowych Studiów w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej. Studia przygotowują osoby duchowne i świeckie do zespołowego działania na rzecz potrzeb duchowych i religijnych pacjentów, podopiecznych i ich rodzin […]
  Przeczytaj całość »

 • Piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację EGO w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością”

 • W dniu 29 czerwca 2013 r. odbył się piknik rodzinny, organizowany przez Fundację EGO, we współpracy z Policją, Wigierskim Parkiem Narodowym, WOPR, Organizacją społeczno-wychowawczą Strzelec oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach. Wzięły w nim udział podlaskie rodziny. Wśród licznych atrakcji znalazły się zabawy dla dzieci i ich rodzin – bańki mydlane do samego nieba, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję „Stworzenie Standardu Superwizji Pracy Socjalnej”

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji, poświęconej standardowi superwizji pracy socjalnej, realizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Celem konferencji jest  omówienie działań w ramach przygotowywania standardu superwizji pracy socjalnej, a także […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie naboru wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłasza nabór wniosków do przeprowadzenia pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zgłoszenia podmiotów uprawnionych do realizacji pilotażowej części projektu można składać osobiście, […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej

 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizując projekt systemowy pn.: „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”, we współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiły konkurs dla dziennikarzy prasowych na artykuł prezentujący lokalne inicjatywy z zakresu Ekonomii Społecznej. Termin nadsyłania zgłoszeń do 1 sierpnia 2013 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogólnopolska noc profilaktyki

 • W dniu 22 czerwca 2013 roku, w ramach „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki”, na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyła się akcja promująca wczesną profilaktykę oraz zachowania prozdrowotne. Poprzez materiały informacyjne, happening i zabawę, przekazywano treści z obszaru profilaktyki uzależnień, ratownictwa medycznego oraz zdrowego stylu życia. Przedsięwzięcie stanowiło element rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie – OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej

 • W dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie na temat: „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”, zorganizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków […]
  Przeczytaj całość »

 • W dniu 21 czerwca 2013 r., w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny, w Jasionówce odbył się ,,PIKNIK RODZINNY”

 • Przedsięwzięcie, zorganizowane z myślą o najmłodszych, stało się okazją do wspaniałych zabaw, udziału w licznych konkursach, a także skorzystania z takich atrakcji, jak malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny. Podczas imprezy miał miejsce pokaz sprzętu policyjnego oraz tresury psów służbowych. Policjanci udzielili instrukcji bezpiecznego zachowania w zetknięciu z agresywnym zwierzęciem oraz sposobów na bezpieczne wakacje. […]
  Przeczytaj całość »

 • OGÓLNOPOLSKA NOC PROFILAKTYKI

 • W dniu 22 czerwca 2013 roku odbędzie się „Ogólnopolska Noc Profilaktyki” – akcja, której głównym przesłaniem jest promowanie mody na życie wolne od uzależnień. Działanie realizowane jest w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Ma ono również na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznej i promocji innowacyjnych działań profilaktycznych poprzez upowszechnianie działalności […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012

 • W związku z zakończeniem analizy formularzy OZPS wypełnionych przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej przekazujemy Państwu sporządzony raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2012”. Publikacja zawiera informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. To również zbiór informacji o zasobach pomocy […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat”

 • Fundacja „Spe Salvi” w Białymstoku zaprasza na konferencje realizowane w ramach projektu pt. „Zobacz i otwórz się na wolontariat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.  Celem konferencji jest promocja idei wolontariatu na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspierających w zakresie wiedzy, informacji, procedur związanych z angażowaniem wolontariuszy.  Udział w […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. "Ja i moja rodzina" zorganizowanego w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego pn. ,,Ja i moja rodzina”. Celem Konkursu było promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje na rowerze” – uroczyste wręczenie nagród

 • W dniu 12 czerwca 2013 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży odbyło się uroczyste podsumowanie V edycji konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje na rowerze”. Cel konkursu ukierunkowano na przygotowanie uczniów klas IV-VI podlaskich szkół podstawowych do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji. Komisja konkursowa spośród wszystkich nadesłanych prac – wyłoniła 3 laureatów oraz przyznała […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie informacyjne nt. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”

 • W dniu 12.06.2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”. Podczas spotkania zostały omówione kwestie formalno – prawne i merytoryczne związane z procedurą konkursową, etapy procedury konkursowej oraz zasady rozliczania środków pochodzących […]
  Przeczytaj całość »

 • Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonych w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2013 r. konsultacji społecznych projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016. W związku z zaistniałą potrzebą uzupełnienia diagnozy wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”

 • Majsterkujesz? Piszesz wiersze? A może jeździsz na ostrym kole? Spędzasz wolny czas tak ciekawie, że nie masz głowy do używek? Jeśli pasjonuje Cię coś, czym chciałbyś się podzielić, weź udział w Konkursie „Profilaktyka z Bakcylem”! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku zaprasza młodych ludzi w wieku 14-18 lat […]
  Przeczytaj całość »

 • Festyn rodzinny na Krywlanach zorganizowany w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny

 • W dniu 2 czerwca 2013 r., w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny Fundusz Białystok Ojcu Świętemu wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował już po raz dziewiąty ,,Festyn Rodzinny” na Krywlanach. Impreza ma charakter cykliczny i zawsze przyciąga rzesze białostoczan. W tym roku również nie zabrakło licznych atrakcji. Na najmłodszych czekały dmuchane place zabaw, […]
  Przeczytaj całość »

 • Nowy numer kwartalnika "Podlaski Przegląd Społeczny"

 • Ukazał się kolejny numer 1 (15) / marzec 2013 r. „Kwartalnika Podlaski Przegląd Społeczny”. Zachęcamy do przeczytania przyjemnej i przydatnej lektury. Kwartalnik do pobrania: Podlaski Przegląd Społeczny
  Przeczytaj całość »

 • Wojewódzka konferencja pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem – 4 czerwca 2013

 • W dniu 4 czerwca 2013 r., w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie poznania […]
  Przeczytaj całość »

 • Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Dotację w kwocie 40 000 zł otrzymało 20 projektów. Lista podmiotów, które otrzymały dotację znajduje się na poniższej stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,6202,rozstrzygniecie-konkursu-w-programie-swietlica-dzieci-praca-.html Z województwa podlaskiego dotację otrzymał projekt Polskiego Stowarzyszenia […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 – II edycja

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki II edycji otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS). Ogółem wpłynęło prawie 1800 wniosków, z czego 286 otrzymało dotację. Z województwa podlaskiego przyjęto do realizacji 7 projektów. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu na stronie: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6198,wyniki-otwartego-konkursu-asos-ii-edycja.html
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie dla ROPS z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

 • W dniach 26-28 czerwca 2013 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych przy współpracy z Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje ogólnopolskie szkolenie pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”. Spotkanie skierowane jest do pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. W szkoleniu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na wojewódzką konferencję pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem. Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, charakteryzujące się nieprawidłowym funkcjonowaniem w wielu sferach życia, w tym: poznawczej, emocjonalnej, interakcji społecznych oraz komunikacji, powodując tym samym poważne komplikacje w rozwoju dziecka.  Jest zaburzeniem wymagającym […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA ZMIANA TERMINU spotkania informacyjnego dot. zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z uwagi na problemy techniczne uległ zmianie termin spotkania informacyjnego nt. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu samorządu województwa podlaskiego udzielanych przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku”.             Celem spotkania jest omówienie kwestii formalno – prawnych, merytorycznych i finansowych związanych z procedurami udzielania i rozliczania […]
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA!!! ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI PN.: „W ŚWIECIE AUTYZMU” – WCZESNE ROZPOZNANIE ORAZ PRACA Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że zmianie ulega miejsce konferencji pn.: „W świecie autyzmu” – wczesne rozpoznanie oraz praca z dzieckiem z autyzmem, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. w SALI KONFERENCYJNEJ PODLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BIAŁYMSTOKU, UL. MICKIEWICZA 3.
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs "Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego WUP"

 • Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w konkursie „Promocja kształcenia ustawicznego na obszarach wiejskich województwa podlaskiego” Podmioty realizujące działania w obszarze kształcenia ustawicznego, których odbiorcami są osoby dorosłe na obszarach wiejskich województwa podlaskiego w szczególności: pracodawcy, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, powiatowe urzędy pracy, zachęcamy do zaprezentowania swoich zrealizowanych przedsięwzięć. […]
  Przeczytaj całość »

 • Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 • W czwartek 16 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Ponad czterdziestu gimnazjalistów podlaskich szkół – finalistów etapu powiatowego Olimpiady – zmierzyło się z pytaniami dotyczącymi zdrowia i życia człowieka w kontekście HIV i AIDS. Test weryfikował posiadaną wiedzę, miał również na celu kreowanie pozytywnych postaw wobec ludzi […]
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs plastyczny pn. ,,JA I MOJA RODZINA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego pn. ,,Ja i moja rodzina”. Celem Konkursu jest promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka oraz kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych. Konkurs […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 • Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/263/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami […]
  Przeczytaj całość »

 • XI Podlaskie Dni Rodziny – kalendarium wydarzeń!

 • 1 maja – 30 czerwca 2013 r.  „Rodzina silna mądrością” – to rodzina, która się angażuje, poświęca czas i uwagę, okazuje wsparcie i zrozumienie, mądrze wychowuje wyznaczając granice, pomagając w dokonywaniu właściwych wyborów. Odpowiedzialni rodzice są fundamentem szczęścia i sukcesu swoich dzieci w dorosłym życiu, a dobra komunikacja oraz silne więzi rodzinne czy międzypokoleniowe chronią […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016

 • Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa podlaskiego o przesłanie uwag do konsultowanego projektu aktu prawnego, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2016 uwzględniającego zgłoszone opinie oraz propozycje zmian. Ustawa […]
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 kwietnia 2013 r

 • Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniowała projekty złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w związku z uczestnictwem w 2013 roku w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze A – dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektów […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku

 • Fundacja Szansa dla Niewidomych w Warszawie Tyfolpunkt Fundacji w Białymstoku zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok na bezpłatne i dofinansowane z PFRON szkolenia: - Administrator stron internetowych, - Profesjonalny pracownik ngo, - Specjalista ds. marketingu, - Dziennikarz – dziennikarstwo prasowe, internetowe i radiowe. Liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie: www.sznasadlaniewidomych.org […]
  Przeczytaj całość »

 • Finał etapu powiatowego Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

 • We wtorek 16 kwietnia w powiatach województwa podlaskiego odbyły się eliminacje do Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Tego dnia gimnazjaliści podlaskich szkół odpowiadając na dwudziestkę testowych pytań, wykazywali się wiedzą, aby 16 maja stanąć w szranki z najlepszymi w walce o pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady. Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie wiedzy młodych ludzi na […]
  Przeczytaj całość »

 • „Badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego pracowników socjalnych”

 • Informujemy, iż Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami prowadzi ogólnopolskie badanie nt. zasobów i potencjału  kształcenia e -learningowego pracowników socjalnych. Badanie kierowane jest do pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie przeprowadzane w terminie od 15 kwietnia do 29 kwietnia 2013 roku. W związku z powyższym zwracamy się […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie – do udziału w spotkaniach profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych z terenu województwa podlaskiego

 • W związku z realizacją działań informacyjno-profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku serdecznie zapraszają podmioty zainteresowane przeprowadzeniem wyżej wymienionych spotkań z udziałem przedstawicieli Policji. Podczas proponowanych prelekcji omawiane będą zasady bezpieczeństwa w domu/mieszkaniu i poza miejscem zamieszkania, metody działania przestępców oraz sposoby unikania zagrożeń a tym samym […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”

 • Warsztaty „Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi”, jest projektem realizowanym przez Oddział Białostocki PSPiA KLANZA, przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Udział w projekcie jest bezpłatny! Projekt zakłada 70 godz. cykl szkoleń złożony z 6 warsztatów 2 po 15 godzin i 4 po 10h, w […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniach ,,Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL uprzejmie informuje, iż w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. organizowane będą dwudniowe, bezpłatne szkolenia pn. ,,Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna”. Organizator zapewnia zakwaterowanie (jeden nocleg), pełne wyżywienie wraz z przerwami kawowymi oraz materiały szkoleniowe. Każdy uczestnik otrzyma […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje przeprowadzić badanie „Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego”. Głównym celem badania jest pozyskanie kompleksowej wiedzy o działalności spółdzielni socjalnych oraz zdiagnozowanie obecnej kondycji ekonomicznej społecznej tych podmiotów. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej

 • W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego o wypełnienie w Statystycznej Aplikacji Centralnej formularza Oceny za rok 2012 oraz przekazania go w terminie do dnia […]
  Przeczytaj całość »

 • Badanie wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności służb społecznych w Polsce

 • Informujemy iż, Instytut Rozwoju Służb Społecznych wraz z partnerami realizuje ogólnopolskie badanie na temat wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i umiejętności  służb społecznych w Polsce. Badanie skierowane jest do osób zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie, wykonujących czynności merytoryczne (tj. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego, koordynatora, asystenta rodziny, […]
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie - XI Podlaskie Dni Rodziny!

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku pragnie zaprosić samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, szkoły oraz instytucje administracji rządowej województwa do aktywnego włączenia się w realizację idei i misji XI Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina silna mądrością”. Przedsięwzięcia organizowane w ramach XI Podlaskich Dni Rodziny w okresie od 1 maja do 30 czerwca br. promują rodzinę […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje Formularz OZPS po zmianach dla OPS i PCPR z terenu województwa podlaskiego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że wspólnie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych 19 marca 2013 r. w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie Centrum Astoria, ul. Sienkiewicza 4, Sala Kolumnowa (II piętro) organizuje konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego. Konsultacje dotyczą obsługi skorygowanego formularza OZPS za rok 2012. […]
  Przeczytaj całość »

 • OGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE GMINNYCH PROJEKTÓW ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2013 – edycja 1”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja konkursu.

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z […]
  Przeczytaj całość »

 • OFERTA SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWCZEGO CARITAS W WARSZAWIE

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas w Warszawie Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas w Warszawie to placówka niepubliczna dla dziewcząt posiadających orzeczenie o obniżonej sprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym w wieku od 7 lat do ukończenia nauki (maks. 24 roku życia) Ośrodek zapewnia wychowankom m.in.: •    Całodobową opiekę, •    Bezpłatny dowóz dzieci do szkoły podstawowej i […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza trzy otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  trzy otwarte  konkursy  ofert w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”  i  zaprasza właściwe instytucje do składania wniosków. Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” – edycja 2013 r. 1.  Otwarty konkurs ofert p.n. „Gminne programy aktywizacji […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015

 • Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.), Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i […]
  Przeczytaj całość »

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie dla pracowników ROPS „Formularz OZPS po zmianach”

 • W dniach 29 stycznia – 1 luty 2013r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku wzięli udział w szkoleniu nt. „Formularz OZPS po zmianach” zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Szkolenie miało […]
  Przeczytaj całość »

 • Bezpłatne szkolenia w zakresie profesjonalnej opieki nad dzieckiem dla pracujących osób po 50 roku życia zamieszkujących woj. podlaskie

 • W ramach projektu „Dziecięca opiekunka domowa jako profesjonalny pracownik po 50 roku życia” Stowarzyszenie UROCZYSKO zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu profesjonalnej opieki nad dzieckiem, osoby powyżej 50 roku życia, zatrudnionych mieszkańców woj. podlaskiego w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Więcej informacji na temat szkolenia oraz formularz […]
  Przeczytaj całość »

 • „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku

 • Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” […]
  Przeczytaj całość »

 • Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – jego kształt po konsultacjach

 • Zmieniona diagnoza i uszczegółowione cele, rezygnacja z dotychczasowego pomysłu Krajowego Centrum Ekonomii Społecznej, bardziej elastyczna wizja instrumentów finansowych – to tylko niektóre efekty prac nad nową wersją Krajowego Programu Ekonomii Społecznej, która jest odpowiedzią na konsultacje dokumentu. Zmienione założenia KPRES i obszary kontrowersji zostaną przedstawione na seminarium konsultacyjnym 4 lutego 2013 roku w Warszawie. Od […]
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje „Formularz OZPS po zmianach” dla Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

 • IRSS informuje, że w lutym 2013 r. planowane są konsultacje dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie obsługi skorygowanego formularza OZPS. Konsultacje będą odbywać się w siedzibie Instytutu lub w ośrodku w Białobrzegach – wybór miejsca uzależniony jest od liczby zgłoszeń. W pierwszej kolejności prosimy zgłaszać pracowników, którzy po raz […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013-2016” w dn. 23 stycznia 2013 r.

 • W dn. 23 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2016”. Przedmiotem posiedzenia była praca nad częścią diagnostyczną Programu oraz analiza celów i wybór zadań do realizacji w 2013 roku.
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniu w ramach projektu systemowego „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w imieniu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich uprzejmie informuje, że z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  rozpoczyna realizację projektu systemowego   „Szkolenia z nowych […]
  Przeczytaj całość »

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w 2013 r .

 • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/263/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 roku w sprawie uchwalenia […]
  Przeczytaj całość »

 • PODLASKA GALA SENIORA ER2012 - 6 grudnia 2012 roku

 • 6 grudnia 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaską Galę Seniora ER 2012, która była okazją do podsumowania działań zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Celem zorganizowania Gali była promocja i uhonorowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej oraz inicjatyw twórczych dzieci i młodzieży ukazujących […]
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o rozstrzygnięciu i wynikach konkursów ,,PODLASKI SENIOR ROKU 2012 - LIDER NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ" oraz ,,BABCIA, DZIADEK I JA", zorganizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku włączając się w obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 zorganizował konkurs pn.: „PODLASKI SENIOR ROKU 2012 – LIDER NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”.          Celem Konkursu było promowanie aktywnych Seniorów, działających na rzecz społeczności lokalnej; uhonorowanie osób, które dobrowolnie i bezinteresownie działają na rzecz dobra innych oraz promują […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste podsumowanie wakacyjnych działań prewencyjnych.

 • W dniu 18 września, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, miało miejsce uroczyste podsumowanie działań prewencyjnych zrealizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku podczas letniego wypoczynku. Punktem kulminacyjnym Gali było wręczenie nagród zwycięzcom internetowej zabawy „Detektyw na Wakacjach”, której pomysłodawcą jest Wydział Prewencji KWP w Białymstoku. Misją zabawy było podnoszenie świadomości wśród dzieci i młodzieży […]
  Przeczytaj całość »

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił I edycję konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP; podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z […]
  Przeczytaj całość »

 • Identyfikacja potrzeb informacyjnych skierowana do Dyrektorów/Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu województwa podlaskiego.

 • Uprzejmie informujemy, iż Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadza identyfikację potrzeb informacyjnych wśród instytucji pomocy społecznej. Badanie skierowane jest do Dyrektorów/Kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z terenu województwa podlaskiego. Ankieta ma za zadanie ustalić występujące niedobory informacyjne oraz określić problemy z obszaru […]
  Przeczytaj całość »

 • Działania z obszaru ekonomii społecznej, zmiany w ZAZ-ach.

 • Nowelizacja zarządzenia ws. ZAZ-ów, propozycja Krajowego Programu Ekonomii Społecznej, „ustawa śmieciowa” oraz ważne ustalenia na szczeblu unijnym – to kolejne ważne wydarzenia mające wpływ na środowisko ekonomii społecznej, o których dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl pisze Filip Pazderski z ISP. Monitoring zmian systemowo prawnych dotyczących ekonomii społecznej od połowy czerwca do końca lipca 2012 roku: • Nowelizacja […]
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie informacyjne na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 - 3 września 2012 r.

 • W dniu 3 września 2012 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotycząceRządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013 oraz planowanego uruchomienia konkursu dla organizacji działających na rzecz aktywności seniorów, prowadzone przez dr Marzenę Breza – przewodniczącą Zespołu do spraw polityki na rzecz osób starszych  w  Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięli […]
  Przeczytaj całość »

 • V Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin.

 • W dniu 2 września 2012 roku w kompleksie rekreacyjnym „Pięć Dębów” w Supraślu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji zorganizował V Rodzinny Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin. W pikniku wzięły udział osoby niepełnosprawne z terenu województwa podlaskiego oraz ich rodziny. Spotkaniu towarzyszyły liczne atrakcje: gra w bule, […]
  Przeczytaj całość »

 • Uroczyste zakończenie X Podlaskich Dni Rodziny w dn. 27 czerwca 2012 r.

 • W dniu 27 czerwca 2012 roku nad Zalewem w Korycinie, odbyła się wojewódzka inauguracja „Wakacji 2012” na terenie Podlasia. Organizatorami imprezy byli: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, Urząd Gminy w Korycinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Spotkanie było również okazją do uroczystego zakończenia X Podlaskich Dni Rodziny pn. „Kochaj i dawaj przykład” oraz […]
  Przeczytaj całość »

 • Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 1(3) / czerwiec 2012 roku.

 • Ukazał się nowy Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 1(3) / czerwiec 2012 roku. Zapraszamy do ciekawej lektury. Link: Biuletyny OIS
  Przeczytaj całość »

  Do pobrania przewodnik dla samorządowców