Konferencja „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” w Białymstoku w dn. 3.07.2012 r.

Organizatorem konferencji pn.: „Indywidualne ścieżki zatrudnienia” – model zatrudnienia wspomaganego, była Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, która przeprowadziła pilotażowy projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych po 45 roku życia, w województwie warmińsko-mazurskim. Powyższy projekt został zgłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do konkursu RegioStars 2013 – The Awards for Innovative Projects (konkurs komisji europejskiej). Na spotkaniu omówiono efekty realizacji projektu „Model zatrudnienia wspomaganego osób po 45 roku życia – Wiek Gorącego Ziemniaka” oraz modele rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób bezrobotnych w Finlandii. W debacie panelowej nt. możliwości implementacji modelu w związku z reformą emerytalną w Polsce udział wzięli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Dyskusja dotyczyła m.in.: nowej formuły wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, zwiększenia efektywności Powiatowych Urzędów Pracy, perspektywy wydłużania wieku aktywności zawodowej oraz rekomendacji dla zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności, w systemie ubezpieczeń społecznych osób bezrobotnych oraz przyznawania pomocy finansowej i pozafinansowej osobom bezrobotnym przez OPS.