Informacje i usługi przyjazne obywatelom

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredycyjnego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub spółdzielni socjalnych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), w szczególności prowadzących zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Do zadań Komitetu należy w szczególności:

  1. proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”;
  2. proponowanie i opiniowanie standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz kryteriów stosowanych przy ocenie wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES”;
  3. występowanie do Ministra z wnioskiem o podjęcie działań monitorujących spełnianie standardów usług i działania wobec akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej; proponowanie tematyki badań i ekspertyz związanych z realizacją zadań Komitetu.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 4 września 2016 r. (decyduje data nadania wiadomości elektronicznej).

Załączniki :
załącznik nr 1 – ogłoszenie

załącznik nr 2 – formularz

Rozstrzygnięcie otwartego naboru na partnerów w ramach projektu POWER – link