Informacje i usługi przyjazne obywatelom

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

OGŁASZAJĄCY NABÓR PARTNERÓW:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Kombatantów 7, 15-110 Białystok

I. PODSTAWA PRAWNA:

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 217), zwanej dalej ustawą o zasadach realizacji programów, Województwo Podlaskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – realizujących zadania statutowe na terenie Województwa Podlaskiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Typ projektu: Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

Nabór partnerów jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 marca 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr konkursu: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17. Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-3/

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólna realizacja projektu w ramach PO WER polegającego na wypracowaniu standardów i przeprowadzeniu pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, tj. osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym osób z zespołem Downa z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań.

Projekt będzie realizowany na terenie Województwa Podlaskiego. Poza podmiotami wyłonionymi w ramach niniejszego konkursu, w skład partnerstwa projektowego będzie wchodził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku jako lider partnerstwa.

III. ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że wyłonieni partnerzy wniosą niezbędne Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykażą się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres będzie odpowiadał wymaganiom wskazanym w art. 33 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ofertę w postępowaniu mogą złożyć wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki:

 1. Prowadzą działalność statutową na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa;
 2. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia kompleksowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa;
 3. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 5. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi obrotami podmiotu w wysokości 1 000 000,00 zł średniorocznie, badany w okresie ostatnich 5 lat lub jeżeli podmiot działa krócej w okresie działania podmiotu;
 6. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie.
 7. Deklarują dyspozycyjność do działań na terenie województwa podlaskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.
 8. Deklarują, że zapewnią zawarcie z samorządem gminy, na terenie której zostanie wdrożony standard w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, porozumienia zobowiązującego do zachowania trwałości wsparcia przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia pilotażu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły „spełnia-nie spełnia”

V. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Wybór partnera zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

 1. zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa
 2. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa
 3. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Oferta potencjalnego partnera może otrzymać dodatkową punktację za spełnienie następujących kryteriów:

 1. Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:
 • do 4 lat – 1 pkt
 • powyżej 5 do 7 lat – 2 pkt
 • powyżej 8 do 10 lat – 3 pkt
 • powyżej 10 lat – 4 pkt
 1. Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów o wartości powyżej 500 tys. zł współfinansowanych ze środków publicznych lub w ramach EFS w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy – 5pkt;

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Oferta partnera – przygotowana zgodnie z uznaniem podmiotu w sposób umożliwiający dokonanie oceny wszystkich wymagań i kryteriów z ogłoszenia; złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
 3. Statut podmiotu.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami konkursu i ich akceptacji (dostępne pod adresem internetowym: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-3/
 5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 6. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi
  w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.
 9. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko dwóch Partnerów do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.

Wybranym Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:

 • prawa i obowiązki stron;
 • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron
  z porozumienia lub umowy

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć
  do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

 1. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, z adnotacją:

„KONKURS NA WYBÓR PARTNERA PO WER. Nie otwierać przed 19.06.2017”

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 czerwca 2017 roku, w godzinach urzędowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, tj. od 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszych.

Osoba do kontaktu w sprawie naboru:

Krystyna Bobrowska – Dąbrowska tel. 85 7420694 w. 140

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego. Decyduje data wpływu odwołania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.

Odwołania rozpatruje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranymi w drodze niniejszego konkursu podmiotami, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z kolejnym podmiotem, którego oferta uzyskała w kolejności najwyższą liczbę punktów.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 2.8 PO WER.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie

Rozstrzygnięcie otwartego nabór na partnerów w ramach projektu POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Typ projektu: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania tych rozwiązań”