Informacja dotycząca egzaminu na i stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań  Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim.  

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486) do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny RKE dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył wymagane dokumenty.

Warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Warunkiem uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 • posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 • posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 • ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 • zdanie egzaminu przed regionalną komisją.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych  w pkt 1 i 2.

Opis egzaminu

Egzamin odbywa się w formie ustnej i obejmuje zagadnienia określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji  w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486).

Zagadnienia egzaminacyjne i zestawy pytań przygotowuje RKE. Osoba przystępująca do egzaminu losuje samodzielnie 1 zestaw, który składa się z 3 pytań.

Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu nie spełnią wszystkich określonych w w/w rozporządzeniu wymagań, nie będą mogły przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Wykaz dokumentów

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim określiła wykaz następujących dokumentów niezbędnych do złożenia przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:

 • imienny wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego (według wzoru w Załączniku nr 1);
 • uwierzytelnioną[1] kopię dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia:
 1. studiów wyższych na kierunku praca socjalna, lub
 2. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
 3. studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
 4. studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji zawierającego następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć (według wzoru określonego w Załączniku nr 2);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach procedury egzaminacyjnej (sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3);
 • oryginał zaświadczenia od pracodawcy wystawionego nie później niż 60 dni przed dniem złożenia wniosku, potwierdzającego co najmniej dwuletni staż w zawodzie pracownika socjalnego (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, na konto wskazane przez marszałka województwa.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie podlaskim, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, w terminie do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien znajdować się w zaklejonej kopercie, opatrzonej tytułem „Dokumenty o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 roku wskazana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r. (M.P. z 2017 r., poz. 183) stanowiła 4.047,21 zł. Zgodnie z powyższym, wymagana opłata za egzamin wynosi 404,72 zł.

Opłatę za egzamin dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,  zgodnie z zapisem § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486), wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez marszałka województwa, tj.:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok,

numer konta 29 1500 1344 1213 4008 1178 0000

Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział Białystok

W tytule przelewu należy wpisać: „opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, ………………………………………….…………….” (imię i nazwisko osoby wpłacającej)                                                                        

Wyżej wymieniony wykaz dokumentów obowiązuje zarówno osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy, jak również osoby, które przystępują do egzaminu poprawkowego.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji egzaminacyjnej, każda osoba zostanie poinformowana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany we wniosku, o decyzji RKE w sprawie dopuszczenia do egzaminu oraz terminie i miejscu egzaminu.


[1] Za uwierzytelnione kopie dokumentów, które muszą zostać przedstawione RKE w celu dopuszczenia do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznaje się kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez organ/instytucję wydający dany dokument, notariusza lub Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, po uprzednim przedstawieniu Komisji ich oryginału. W ostatnim przypadku osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu powinna złożyć oryginały dokumentów, które będzie mogła odebrać po egzaminie.

 

Materiały do pobrania:

Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4