Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przedstawia Państwu raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku”, który jest dokumentem opracowanym na podstawie analizy danych umieszczonych  formularzach OZPS przez gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego. Dokument ten przedstawia informacje o sytuacji demograficznej i społecznej województwa, o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. To również zbiór danych o zasobach pomocy społecznej i wsparcia oraz potrzebach finansowych na zwiększenie zasobów instytucjonalnych gmin i powiatów. W raporcie zawarte są również  informacje o kadrze jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o kosztach zasobów instytucjonalnych, wydatkach w pomocy społecznej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, itp. Ponadto dokument ten stanowi monitoring realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką zapraszamy do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Załącznik:

Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2016 roku