Informacja o rozpoczęciu procedury powoływania nowego składu regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. Stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

23 stycznia 2018 r. upływa termin zakończenia kadencji 2013-2018 Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim.

Wobec powyższego, Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych odpowiedzialna, na mocy § 4 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486), za powołanie członków Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych rozpoczyna procedurę powoływania nowych składów RKE. 

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działają przy urzędach marszałkowskich lub na mocy decyzji marszałka województwa przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest marszałek województwa.

Członkami RKE mogą być specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej, zgłoszeni przez marszałka danego województwa.

W celu zgłoszenia kandydatury należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 12.12.2017 roku na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych