Zaproszenie na warsztaty pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” – 12.12.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w związku  z dużym zainteresowaniem warsztatami pn. „Aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w podmiotach ekonomii społecznej” jest ono organizowane ponownie. Pierwszeństwo  udziału w spotkaniu mają osoby z listy rezerwowej (niezakwalifikowane ze względu na brak miejsc w pierwszym terminie).  Serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztacie, który odbędzie się 12.12.2017 roku.. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Informację należy przekazać do dnia 06.12.2017r.

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa na warsztaty