Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące działalność na  rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Informacja o konkursie wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/