Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował cztery szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odbiorcami szkoleń były osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia życia i zdrowia oraz umiejętności rozpoznania problemu i zachowania się w sytuacjach niespodziewanych i nagłych. Podczas szkolenia zostały przedstawione zagadnienia teoretyczne (m.in.: podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości, resuscytacja krążeniowo – oddechowa (reanimacja), ciało obce w drogach oddechowych; nagłe zachorowania: zawał, astma, drgawki, cukrzyca; prezentacja i omówienie zasad działania defibrylatora AED) oraz ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy.

Przekazana wiedza może w przyszłości pomóc w uratowaniu komuś życia.

Ogółem przeszkolono 50 osób.