Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-14:00.

Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-12:00 pod numerami telefonów: 85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.

Z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie są udzielane wyłącznie informacje ogólne, dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do tut. urzędu drogą pisemną lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (zwany dalej ROPS), z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania związanego z przyznawaniem świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  • Podanie ROPS danych osobowych jest dobrowolne
  • Ponadto informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS w Białymstoku.
INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „Rodzina 500 plus” W PRZYPADKU GDY MATKA, OJCIEC, OPIEKUN FAKTYCZNY DZIECKA, OPIEKUN PRAWNY DZIECKA LUB CZŁONEK TYCH OSÓB PRZEBYWA POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wnioski o świadczenie wychowawcze będą stanowić odrębną sprawę niż świadczenia rodzinne. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) należy je składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Więcej informacji pod adresem: http://www.bialystok.uw.gov.pl
UWAGA !!!

Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 995) wprowadza nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami według tzw. mechanizmu „złotówka za złotówkę”.
W myśl tej zasady, od 1 stycznia 2016r., jeśli rodzina przekroczy kryterium dochodowe, to zasiłek rodzinny i dodatki powinny zostać wypłacone w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
W celu ubiegania się o świadczenia rodzinne od stycznia 2016r. należy złożyć kolejny wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Informacje ogólne

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zawierają reguły, dzięki którym osoby podejmujące pracę równocześnie lub kolejno w kilku państwach członkowskich, unikają negatywnych następstw podlegania systemom zabezpieczenia społecznego różnych państw. Zapewniają równe traktowanie każdego obywatela Unii i dają prawo do opieki lekarskiej, świadczeń chorobowych, rodzinnych, emerytur czy rent. Wskazują, w którym kraju osoba pracująca lub prowadząca działalność za granicą podlega ubezpieczeniom społecznym. Gwarantują, że świadczenia nabyte w jednym państwie, np. emerytura, będą wypłacane także, jeśli osoba uprawniona przeniesie się do innego państwa.

Instytucją realizującą zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do świadczeń rodzinnych na poziomie samorządu województwa podlaskiego jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Podstawę prawną stanowi art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114). Nakłada ona na samorząd województwa zadania z zakresu świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Do zadań tych należy:

  1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasady koordynacji stosowane są do obywateli krajów Unii Europejskiej (Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) oraz Szwajcarii. Koordynacji podlegają pracownicy, osoby pracujące na własny rachunek, bezrobotni, emeryci, renciści, studenci, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.