Posiedzenie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018” – 6 grudnia 2017 r.

W dniu 6 grudnia 2017 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów – grupy doradczej w województwie podlaskim w zakresie budowania systemu wspierania rodziny oraz monitorowania „Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2018”. Na spotkaniu opracowano harmonogram działań do realizacji w roku 2018 roku oraz zapoznano się z przeprowadzonym monitoringiem i sprawozdaniem z realizacji Programu. Ponadto zaprezentowano założenia projektu partnerskiego „Bliżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodzin i pieczy zastępczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.