Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 marca 2018 roku.

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku, na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2018 r.

Przedstawiony podział środków PFRON przyczyni się do szeroko pojętej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim.

Dofinansowanie robót budowlanych poprawi dostęp do obiektów służących rehabilitacji, natomiast dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Rehabilitacja zawodowa ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Z kolei przyznane środki na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym wpłynie na częściowe zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych  w naszym województwie.