Zapraszamy na szkolenie „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)” skierowane do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 17 i 30 kwietnia 2018 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA !

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego na 1 – dniowe bezpłatne szkolenie pn. „Kontrakt socjalny jako narzędzie pracy pracownika socjalnego w obliczu nowych rodzajów świadczeń w pomocy społecznej (regulacje prawne w zakresie możliwości wykorzystania kontraktu socjalnego w pracy z klientem)”. Szkolenia będą realizowane w układzie 8 godzinnym, w grupach szkoleniowych do 14 osób. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników w kontekście nabycia praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania kontraktu socjalnego.

Cel szkolenia: poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego oraz doskonalenie umiejętności związanych z warunkowaniem świadczeń oraz sporządzaniem kontraktu socjalnego.

Terminy szkoleń do wyboru: 17.04.2018 r. i 30.04.2018 r.,

Godziny szkoleń:  9.00 – 15.00,                               

Miejsce szkoleń:  siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku.

Tematyka szkolenia:

  • Istota kontraktu socjalnego w świetle prawa, charakterystyka kontraktu socjalnego,
  • Działania metodyczne podczas kontraktu socjalnego, etapy i zasady realizacji kontraktu socjalnego (diagnoza, opracowanie planu pracy i struktury, monitoring i ewaluacja),
  • Sytuacje w jakich zawiera się kontrakt socjalny, przyczyny zawierania kontraktów – problemy społeczne,
  • Sposoby pracy z klientem w ramach kontraktu socjalnego, motywowanie i komunikacja w realizacji kontraktu,
  • Ocena skuteczności zawieranych kontraktów,
  • Trudności i niepowodzenia w realizacji kontraktu socjalnego, ograniczenia w stosowaniu kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych,
  • Dobre praktyki w stosowaniu kontraktu socjalnego.

Szkolenie poprowadzi trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum, Pani Barbara Matysik – socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia; autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenia na wybrany przez Państwa termin należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl  do dnia 10.04.2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie 2 pracowników socjalnych z danej jednostki. Ostatecznie o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacji na temat szkolenia udziela inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 72 72 (wew. 209).