Spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” – 29 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, *serdecznie* *zaprasza do udziału w spotkaniu sieciującym pn.”Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS”*,**które odbędzie się 29 maja 2018 roku w Hotelu 3 Trio na ul. Hurtowej 3 w Białymstoku.

W załączeniu zaproszenie, karta zgłoszeniowa oraz harmonogram.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:

zaproszenie

karta zgłoszeniowa

harmonogram