Zaproszenie na seminarium pn.” Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”- 11 czerwca 2018r.

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej, pracowników oraz członków instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społeczne, przedstawicieli sfery nauki i biznesu, mediów lokalnych i regionalnych z województwa podlaskiego do udziału w jednodniowym seminarium pn.:„Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 11 czerwca 2018 roku w Hotelu 3 Trio na ul.Hurtowej 3 w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram

Karta zgłoszeniowa na seminarium