Spotkanie sieci tematycznej OWES i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” -26-27.04.2018

W dniach 26 – 27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Gromada w Łomży odbyło się spotkanie sieci tematycznej OWES  i ROPS pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy OWES i ROPS w obszarze sektora ekonomii społecznej” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

W spotkaniu udział wzięło 5 pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku oraz 14 przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu białostockiego, łomżyńskiego, bielskiego oraz suwalskiego. W spotkaniu uczestniczył również ekspert z zakresu ekonomii społecznej Pan Cezary Miżejewski.

Spotkanie rozpoczęło się wizytą w Zakładzie Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży. ZAZ zatrudnia 33 osoby niepełnosprawne, które zajmują się szwalnictwem tzn. szyciem toreb i pościeli. Pracownicy ZAZ przedstawili jak wygląda aktywizacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. Uczestnicy wizyty zwiedzili Zakład i mieli możliwość przyjrzenia się pracy osób zatrudnionych w ZAZ.

Kolejna część spotkania miała charakter teoretyczno-warsztatowy. Spotkanie rozpoczęła Pani Natalia Jakimowicz – pracownik Biura Projektu ROPS, która przywitała przybyłych gości oraz poinformowała o celu oraz programie spotkania. W dalszej części Pan Cezary Miżejewski omówił temat Ogólnopolskiej listy Przedsiębiorstw Społecznych, którą OWES-y maja obowiązek tworzyć i przekazywać do ROPS.

W kolejnej części spotkania Pan Cezary Miżejewski omówił kwestie prawne związane z prowadzeniem oraz założeniem spółdzielni socjalnej. W trakcie prezentacje wywiązała się szeroka dyskusja na  temat łączenia oraz podziałów spółdzielni socjalnych. Wszelkie wątpliwe kwestie zostały wyjaśnione. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat umów spółdzielczych tj. na temat różnic pomiędzy umową spółdzielczą a standardową oraz o sposobach ich rozwiązania. Spotkanie skończyło się podsumowaniem oraz przedstawieniem harmonogramu na kolejny dzień.

Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy od ustalenie wspólnych obszarów działań, podziału zadań pomiędzy ROPS i OWES w obszarze monitorowania, sieciowania, promocji, współpracy OWES i ROPS. Zostało podsumowane spotkanie sieci tematycznej oraz ustalono kolejne spotkania robocze OWES i ROPS.  Następnie odbyła się wizyta do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładach Spożywczych „Bona” Sp.z.o.o. Uczestnicy wizyty zostali powitani przez Dyrektora Pana Adama Cwalinę, wspólnie z pracownikami. Uczestnicy spotkania zwiedzili wszystkie pracownie: biologiczną komputerową, politechniczną, ceramiczno-plastyczną, rękodzieła artystycznego,  życia codziennego oraz zapoznali się w jaki sposób są prowadzone zajęcia. Przedstawiciele WTZ przedstawili prezentacje na temat historii, tworzenia i funkcjonowania WTZ. Ponadto poinformowano o grupie teatralnej „Gesty”, która tworzą uczestnicy WTZ osiągając sukcesy zarówno na scenach województwa podlaskiego jak i po za jego granicami.

Ostatnim punktem spotkania była wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Łomży. Pan Radosław Olszewski – kierownik CIS opowiedział o funkcjonowaniu Centrum. Uczestniczono również w spotkaniu uczestników CIS, udzielając odpowiedzi na pytania przez nich zadawane. Pytania dotyczyły min. jak otworzyć spółdzielnie socjalną, gdzie się udać, jakie środki można otrzymać na ten cel itp. Spotkanie zakończono zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.