Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS

W dniu 29 maja 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyło się spotkanie sieciujące pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Celem spotkania było zwiększenie i wzmocnienie współpracy pomiędzy Centrami Integracji Społecznej i Klubami Integracji Społecznej z terenu województwa podlaskiego. Podczas spotkania został opracowane porozumienie Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, w który zawarto wszystkie zasady postępowania i życia sieci. Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Olender.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych naszych działaniach.